Reklama
A A A

Wylewanie stopy korbowodii białym meta­lem

Przed przystąpieniem do wylewania na­leży wykonać jeszcze cały szereg zabiegów przygotowawczych, tj. odtłuszczanie, my­cie, zabezpieczenie pastą ochronną po­wierzchni nie przeznaczonych do wylewa­nia, trawienie i pobielanie. Sposób prze­prowadzenia wymienionych zabiegów w znacznym stopniu uzależniony jest od ro­dzaju stosowanego stopu łożyskowego; rozpatrzmy to na przykładzie białego me­talu Ł lOAs !). Korbowód odtłuszcza się poddając go działaniu oparów trójchlorku etylenu w czasie 5510 min, a następnie trawiąc w 30°/o roztworze kwasu solnego w tem­peraturze pokojowej w czasie 5 min lub w 15%> roztworze kwasu solnego w tem­peraturze 50560° C. Trawienie przeprowadza się w roztwo­rze składającym się z 11,75 1 wody, 5,88 1 kwasu solnego, 5,25 kg chlorku cynku i 2,1 kg chlorku amonu. Jeżeli po tym tra­wieniu roztwór chlorku cynku nie pokrywa równo powierzchni przezna­czonej do wylewania, świadczy to o niedokładnym odtłuszczeniu; w tym przypadku odtłuszczanie należy przeprowadzić powtórnie. Pobielanie polega na zanurzeniu stopy korbowodu i przetrzymaniu jej w czasie 355 min w roztopionym stopie wiążącym (30% cyny i 70% oło­wiu) o temperaturze 3005320°C. Pobielanie przeprowadza się bezpośre­dnio przed wylewaniem, tak by stop wiążący w chwili wylewania znajdo­wał się w stanie półpłynnym. Wylewanie korbowodu stopem łożyskowym przeprowadza się w specjalnym urządzeniu metodą odśrodkową. Schemat takiego urządzenia i za­mocowania w nim korbowodu pokazano na rys. 331. Stopę korbowodu dociska się do tarczy 1 sprężyną 2 za pośrednictwem drugiej tarczy 3. Jednocześnie w otwór łba wsuwa się kołek 4 dc ustalenia korbowodu i na­dania mu ruchu obrotowego. Natychmiast (ze względu na konieczność utrzymania wysokiej temperatury korbowodu roz­grzanego przy pobielaniu) po zamocowaniu korbowodu i uruchomieniu urządzenia wlewa się rynienką 5 ściśle odmierzoną ilość roztopionego i dobrze przemiesza­nego stopu łożyskowego o temperaturze 4407470° C (dla omawianego przykładu wylewania stopem ŁlOAs). Liczba obro­tów wrzeciona przy wylewaniu korbowodów samochodowych waha się w grani­cach 700rlOOO na minutę. Odmocowywanie korbowodu odbywa się ,za pomocą dźwigni 6. Dokładność wewnętrznej wyla­nej średnicy zależy od dokładności dozowania porcji stopu łożyskowego. Grubość wylania wynosi zwykle 1,071,2 mm.