Reklama
A A A

Współzamienność niektórych części między modelami

Budowa nowych modeli i pochodnych od danego modelu przepro­wadzana była z myślą stworzenia większych możliwości wyboru sa­mochodów przez nabywców w celu zaspokojenia potrzeb rynku kra­jowego i zagranicznego. Wprowadzanie nowych modeli podyktowane było również koniecz­nością dostosowania produkcji do wymogów nowoczesnej techniki, jak nież stworzenia możliwości konkurencji nowego modelu samocho­du z samochodami produkowanymi przez inne firmy. Model samochodu Warszawa 223 miał spełnić to zadanie. Ponieważ w dalszym ciągu na rynku krajowym było zapotrzebowanie na samo­chód z silnikiem dolnozaworowym M-20, który w poprzednich latach cieszył się wśród użytkowników bardzo dobrą opinią, podjęto decyzję wprowadzenia do produkcji modelu samochodu Warszawa 224. Zarówno model 223 i 224 były budowane z myślą wykorzystania jak największej liczby części, podzespołów i zespołów już produkowa­nych i stosowanych w modelach 201 i 202. W czasie eksploatacji samochodu, poza koniecznością kupna paliwa i olejów, użytkownik indywidualny oraz przedsiębiorstwo państwowe posiadające własny tabor i własne zaplecze obsługowe stają przed problemem zakupu części zamiennych do napraw. Najbardziej uproszczoną formą zakupu jest podanie sprzedawcy na­zwy części i numeru katalogowego danej części. Do tego celu służą ka­talogi części zamiennych, wydawane przez producenta samochodu. Nie oznacza to wcale, że każdy użytkownik powinien taki katalog posiadać, ponieważ są one dostępne dla każdego kupującego w punkcie sprzedaży części zamiennych. Kupując części zamienne można podać tylko model samochodu, rok budowy i nazwę części zamiennej, a dal­sze operacje konieczne do ustalenia odpowiedniego numeru katalogo­wego wykona sprzedawca. Dla.uproszczenia jednak tej procedury, jak również stworzenia moż­liwości odpowiedniego gospodarowania częściami zamiennymi, posia­danymi w podręcznych magazynach, przydatne będzie podanie tablicy zawierającej asortyment części zamiennych najczęściej poszukiwanych do napraw bieżących z równoczesnym podaniem ich numeru katalo­gowego i występowania w modelach 223 i 224. Uwaga: numery katalogowe podane w tablicy 3—2 są aktualne na miesiąc maj 1971 r.; w miarę wprowadzania zmian konstrukcyjnych w poszczególnych zespołach samochodu mogą ulegać zmianie niektóre numery katalogowe części zamiennych podane w tej tablicy. W celu ułatwienia zamawiania części zamiennych posiadacz pojazdu powinien podać: 2)datę aktualności numeru — maj 1971 (w przypadku części podanych w tablicy 3—2), 3)dla części silnika podać jego numer, 4)dla części podwozia podać jego numer, 5)dla części zespołów numerowanych podać numer zespołu, np. skrzynki biegów, mechanizmu kierowniczego, tylnego mostu.