Reklama
A A A

WSKAŹNIKI TECHNICZNOEKONOMICZNE

Na podstawie obliczeń technologicznych i ekonomicznych zestawia się wskaźniki techniczno ekonomiczne. Dla oceny jakości projektu i prawi­dłowości obliczeń wskaźniki porównuje się zwykle z innymi wcześniej wykonanymi projektami oddziałów o produkcji analogicznej pod wzglę­dem jakości i ilości. Przy projektowaniu modernizacji oddziału podaje się wskaźniki pracy oddziału przed modernizacją, jeżeli przedmiot produkcji nie zmienił się lub pozostał podobny. Wszystkie wskaźniki pracochłonności i wydajności są zmienne, po­nieważ postęp techniki i usprawnienie organizacji produkcji wpływa na zmiany jakościowe produkcji. Inne wskaźniki, jak np. powierzchnia jednostkowa przypadająca na maszynę, wskaźniki obciążenia urządzeń itd. są bardziej stałe. Dlatego średnie ich wartości podano w odpowiednich rozdziałach tej części. Przy opracowaniu założeń projektowych oraz przy obliczeniach przy­bliżonych, jak to już wspomniano, należy posługiwać się wskaźnikami techniczno ekonomicznymi wykonanych już projektów oddziałów o po­dobnej produkcji. Jednakże należy przy tym uwzględniać różnice w wiel­kości produkcji rocznej oraz zaszłe w międzyczasie zmiany, wprowadzając odpowiednie poprawki do tych wskaźników.