Reklama
A A A

WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZĄCE WYKONANIA KÓŁ ZĘBATYCH

W ZSRR opracowano obecnie następujące normy dotyczące tolerancji wykonania kół zębatych: dla kół zębatych walcowych normę GOST 164346 i dla kół zębatych stożkowych normę GOST 175842. Według tych norm koła zębate do wszystkich rodzajów maszyn po­dzielono na 4 klasy dokładności. Główne wymagania dotyczące dokładności kół zębatych 2 i 3 klasy, najczęściej stosowanych w samochodach i ciągnikach, podano w tabl. 13 i 14. Ponadto obowiązuje norma GOST 27950, w której podano główne warunki techniczne dotyczące wykonania i zasady odbioru walcowych i stożkowych kół zębatych o zębach prostych do ciągników (do skrzynek biegów, tylnych mostów, przekładni głównych i pomocniczych, mechaniz­mów sterowania itp.). Dokładność głównych wymiarów oraz dopuszczalne odchyłki od pra­widłowego wzajemnego położenia kół zębatych w samochodach i ciągni­kach ustalono według wspomnianych norm i normalnych wymagań rysun­ków wykonawczych jak następuje: a)dokładność średnicy otworu piasty (lub czopa u kół zębatych wał­kowych) — nie niżej 2 klasy; b)odchyłki od prostopadłości czół piasty (bicie czół) — 0,015 —. 0,02 mm dla małych i średnich kół zębatych oraz 0,03 0,04 mm dla kół zębatych o średnicy powyżej 200 mm; c)odchyłki średnicy zewnętrznej, szerokości wieńca, szerokości pia­sty itp. — wg 4 i 5 klasy dokładności oprócz kół zębatych do pomp ole­jowych, w których zewnętrzną powierzchnię wierzchołków zębów obrabia się wg 2 i 3 klasy. Twardość roboczych powierzchni zębów nawęglanych w kołach zęba­tych przenoszących znaczne siły wynosi 56 63 HKC, głębokość nawęglania obrobionych powierzchni zębów — 1,1 J 2,0 mm. Zęby kół zębatych podlegających cyjanowaniu mają zwykle głębokość warstwy utwardzonej 0,5 0,8 mm. Twardość pozostałych powierzchni kół zębatych zwykle nie przekra­cza 180 270 HB. Gładkość powierzchni otworów piasty i przylegających czół powinna odpowiadać klasie 7 i 8. Wymagana gładkość powierzchni zębów podana jest w tabl. 15.