Reklama
A A A

WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZĄCE KORBOWODÓW

W ZSRR obowiązuje norma GOST 541752 dla korbowodów do silni­ków ciągnikowych i norma GOST 84549 dla korbowodów do silników samochodowych, w których ustalono zasadnicze warunki techniczne doty­czące tych części. Korbowody wytwarza się zwykle ze stali węglowych 40 i 45, a do niektórych szybkobieżnych silników samochodowych ze stali 45G2. Kor­bowody ulepsza się cieplnie w kuźni w celu otrzymania twardości odkuwki HB = 217 289. W dalszym ciągu wymienione są zasadnicze wymagania dotyczące wykonania korbowodów, zestawione według danych norm GOST i wa­runków technicznych wskazywanych na rysunkach roboczych korbowo­dów do silników samochodowych i ciągnikowych. Otwory w tulejach główek są obrabiane w większości przypadków z dokładnością wg 1 klasy (odchyłka 0,05 0,01 mm). Korbowody do sil­ników samochodowych i szeregu silników ciągnikowych podlegają selekcji wg średnicy otworu tulei w główce na 2 4 grupy wymiarowe ze stopnio­waniem co 0,0025 mm. Owalność i stożkowość otworów w tulejach główek korbowodów nie powinny przekraczać 0,005 mm dla silników do ciągni­ków i 0,0025 mm dla silników do samochodów. Dokładność obróbki otworu w stopie korbowodu zależy od konstrukcji panewki; otwory w stopach, które mają być wylane babitem, obrabia się wg 4 — 5 klasy dokładności, a otwory w których osadza się sztywne panewki cienkościenne, wg klasy 3. Otwory, w których zakłada się cien­kościenne panewki bimetaliczne, obrabia się wg 1 klasy dokładności (od­chyłki 0,012 0,018 mm). Otwór w stopie korbowodu wylany stopem przeciwciernym oraz podobny otwór w sztywnej panewce są obrabiane wg 1, rzadziej wg 2, klasy dokładności. Owalność i stożkowość gniazda panewki cienkościennej oraz otworu łożyska wylewanego bezpośrednio w stopie korbowodu nie powinny przekraczać 0,012 mm dla silników do ciągników i 0,008 mm dla silników do samochodów. Nierównoległość osi otworu tulei wciśniętej w główkę i osi otworu łożyska lub gniazda panewki cienkościennej nie powinna, przekraczać 0,04 mm na 100 mm bieżącej długości w silnikach do ciągników i 0,02 0,03 mm w silnikach do samochodów. Odległość między osiami otworów główki i stopy, mająca wpływ na stopień sprężania, może mieć odchyłki w granicach 0,07 0,1 mm. Bicie czół stopy względem jej otworu nie powinno przekraczać 0,1 mm. Oś otworu tulei wciśniętej w główkę powinna leżeć w jednej pła­szczyźnie z osią otworu łożyska lub gniazda na panewkę stopy. Odchy­lenie nie powinno przekraczać 0,06 mm na 100 mm długości korbowodów w silnikach do ciągników i samochodów ciężarowych oraz 0,04 mm w sil­nikach do samochodów osobowych. Gładkość powierzchni wewnętrznej wciśniętej tulei oraz gładkość powierzchni otworu na panewkę w stopie powinny odpowiadać co naj­mniej 8 klasie wg normy GOST 278951. Odchyłki ciężaru często określa się oddzielnie dla ciężaru główki i dwóch trzecich długości trzona korbowodu oraz ciężaru stopy i pozo­stałej jednej trzeciej trzona korbowodu.