A A A

Układ smarowania

Obsługa układu smarowania polega na sprawdzaniu stanu ilościo­wego i jakościowego oleju, dolewaniu oleju, okresowej wymianie oleju oraz czyszczeniu filtrów lub wymianie wkładów filtrujących. Poziom oleju należy sprawdzać przy nie pracującym silniku codzien­nie przed wyjazdem w drogę. Poziom oleju powinien utrzymywać się miedzy dolnym a górnym znakiem na miarce poziomu oleju (rys. 10.7). Ilość oleju należy uzupełnić natychmiast po zauważeniu, że poziom jego obniżył się do znaku „0" lub „min". Wymiana oleju w silniku powinna odbywać się po określonym przebiegu samochodu, zgodnie z instrukcją fabryczną. Olej należy wy­mieniać bezpośrednio po zatrzymaniu silnika, kiedy silnik jest jeszcze nagrzany. Jeżeli do smarowania silnika używany jest olej typu HD (np. f-125 lub Selektol), to układu smarowania nie trzeba płukać. Jeżeli zaś do smarowania silnika stosowany jest zwykły olej, to zaleca się co drugą lub co trzecią wymianę (zależnie od warunków eksplo­atacji) przepłukać układ smarowania tym samym gatunkiem oleju. W tym celu należy wlać nieco więcej niż 50% normalnej ilości oleju i uruchomić silnik na kilka minut. Do płukania silnika można używać oleju wrzecionowego tylko wówczas, gdy takie zalecenie wytwórnia poda wyraźnie w instrukcji obsługi pojazdu. We wszystkich innych przypadkach nie zaleca się stosować oleju wrzecionowego do płukania silnika, gdyż część jego zawsze pozostaje w układzie smarowania i rozrzedza olej. Wymieniając olej należy jednocześnie oczyścić osadnik filtru oleju i przemyć lub wymienić wkłady filtrujące (tabl. 10—2). Przed wy­mianą Wkładu filtrującego należy zaznaczyć wzajemne położenie po­krywy i obudowy wkładu w celu zapewnienia dobrego przylegania i szczelności tej części układu, w której panuje największe ciśnienie oleju. W razie zmiany olejów typu Regulär (Lux) na oleje typu HD (f-125, Selektol) należy bezwzględnie wypłukać układ smarowania olejem wrzecionowym. Jeżeli olej wrzecionowy po płukaniu okaże się bardzo zanieczyszczony, to płukanie należy powtórzyć świeżym olejem wrze­cionowym. Po opróżnieniu miski olejowej z oleju wrzecionowego na­leży obrócić kilka razy wał korbowy silnika korbą lub rozrusznikiem w celu ułatwienia spłynięcia resztek oleju wrzecionowego. Filtr oleju trzeba przemyć, wkład filtrujący wymienić, a następnie miskę olejową napełnić świeżym olejem typu HD. Pierwsza wymiana oleju typu HD powinna nastąpić po przebiegu 500 km. Układu smarowania nie trzeba płukać, lecz należy bezwzględ­nie oczyścić filtr i wymienić wkład filtrujący. Drugą wymianę oleju typu HD przeprowadza się po przebiegu następnych 1000 km. Pod­czas drugiej wymiany oleju również nie trzeba płukać układu smaro­wania, lecz należy umyć filtr i wymienić wkład filtrujący. Każdą następną wymianę oleju typu HD należy przeprowadzać co 5000-f-10 000 km przebiegu samochodu (zależnie od wskazań instrukcji ob­sługi) bez płukania układu smarowania silnika. Stosując oleje typu HD należy pamiętać, że nie wolno ich mieszać z innymi olejami oraz dopuszczać do ich zanieczyszczenia lub zawod­nienia. Nieprzestrzeganie tych zasad może doprowadzić do zatarcia silnika lub jego przedwczesnego zużycia. Ciśnienie oleju w układzie smarowania powinno utrzymywać się w granicach przewidzianych instrukcją fabryczną (zwykle 2-r-5 kg /cm2). W razie gdy ciśnienie obniży się poniżej dopuszczalnego mini­mum, należy natychmiast zatrzymać silnik i ustalić przyczynę spadku ciśnienia. Oprócz tego należy sprawdzać szczelność układu smarowa­nia, kontrolować zużycie oleju i jego jakość oraz czyścić powierzchnię zewnętrzną miski olejowej w celu ułatwienia odprowadzania ciepła.