Reklama
A A A

Typowe operacje pomocnicze przy montażu

Jak już wspominaliśmy poprzednio, proces montażu w produkcji jed­nostkowej i małoseryjnej, oprócz operacji właściwego łączenia poszcze­gólnych elementów, zawiera często szereg operacji pomocniczych, związa­nych z dopasowaniem tych elementów. Do najczęstszych operacji pomoc­niczych należy opiłowywanie, skrobanie, docieranie oraz wspólne wier­cenie lub rozwiercanie w dwóch lub więcej elementach.