Reklama
A A A

Typowe operacje montażu

Przy obróbce, magazynowaniu i transportowaniu elementy silnika ule­gają zanieczyszczeniu (kurzem, wiórami itp.) z tego względu elementy przed montażem poddaje się myciu, ponieważ dostawanie się zanieczysz­czeń do wnętrza silnika powoduje wzmożone zużycie i zakłócenia w pracy silnika. Mycie przeprowadza się w zasadzie w oddziale obróbki mechanicznej, jednak w przypadku magazynowania elementów po obróbce mycie wyko­nuje się w oddziale montażowym. Do mycia mogą być stosowane różne ciecze: 1) woda mydlana zawierająca 0,540,75°/o mydła, 2) 375procentowy roztwór wodny sody kaustycznej niekiedy z dodatkiem mydła, 3) produkty naftowe: benzyna, nafta i olej napędowy. Roztwory wodne używa się do mycia w stanie podgrzanym do tempera­tury 60l780°C, dzięki czemu uzyskuje się lepsze przemycie i szybsze su­szenie. Benzyną przemywa się tylko drobne, odpowiedzialne elementy bez­pośrednio przed ich składaniem (np. elementy instalacji paliwowej). Za­stosowanie nafty i oleju napędowego należy w miarę możliwości ograni­czać ze względu na znaczny koszt i niebezpieczeństwo pożaru J). Elementy silnikowe można przemywać różnymi sposobami. Najprostsze jest przemywanie ręczne w wannach lub zbiornik'a*ch przy użyciu pędzli lub szczotek. Sposób ten ma wiele wad: mała wydajność, duże zużycie cieczy przemywającej oraz niebezpieczeństwo pożaru (przy stosowaniu do mycia produktów naftowych). Poza tym pary cieczy przemywającej zanieczyszczają powietrze, co utrudnia warunki pracy. Najwygodniejsze i najtańsze jest mycie w specjalnych wannach i na­czyniach do mycia. Nowoczesne wanny do mycia na gorąco są zaopatrzone w pokrywy i podgrzewane, w zależności od miejscowych warunków, za pomocą wężownic parowych, palników gazowych lub uzwojeń elektrycz­nych. Poza tym urządzenia te zaopatrzone są w pompy zapewniające szyb­ki przepływ i natrysk cieczy przemywającej. W produkcji wielkoseryjnej i masowej największe zastosowanie znaj­dują jedno, dwu lub trzykomorowe maszyny do mycia o działaniu okre­sowym lub ciągłym. Schemat dwukomorowej maszyny do mycia o działa­niu ciągłym pokazany jest na rys. 459. Przemywany przedmiot 1 dostar­czany jest przenośnikiem rolkowym 2 na przenośnik płytkowy 3 napędza­ny silnikiem elektrycznym. Gorący roztwór przemywający jest zasysany pompą 4 i dostarczany pod ciśnieniem 345 kG/cm2 do rur natryskowych 5. Przedmioty przemyte w pierwszej komorze podlegają powtórnemu prze­myciu w drugiej komorze za pomocą układu rur natryskowych 6 tak samo rozmieszczonych jak w pierwszej komorze. Przeczyszczanie kanałów niedostępnych dla strumieni cieczy przemy­wającej odbywa się oddzielnie przez przetłaczanie gorącego oleju w spe­cjalnych urządzeniach lub za pomocą specjalnych szczotek. Przemyte przedmioty podlegają następnie suszeniu . W celu przyspie­szenia suszenia i ostatecznego usunię­cia pozostałych jeszcze zanieczy­szczeń przeprowadza się odmuchiwanie sprężonym powietrzem. Aby uni­knąć nadmiernego zużycia powietrza oraz ułatwić tę operację przewód gu­mowy doprowadzający powietrze za­opatruje się w końcówkę z samo­czynnie zamykającym się zaworem (rys. 460). Do odmuchiwania trudno dostępnych miejsc na tej końcówce zamocowuje się dysze o różnorodnych kształtach.