Reklama
A A A

ROZRUSZNIK

Podczas uruchamiania silnika mogą wystąpić następujące niedoma­gania rozrusznika: rozrusznik nie włącza się lub nie rozwija normal­nej prędkości obrotowej, włącznik okresowo włącza się i wyłącza, zębnik rozrusznika zaklinowuje się w wieńcu zębatym koła zamacho­wego, następuje zacinanie się lub poślizg sprzęgła. Rozrusznik nie włącza się lub nie rozwija normalnej prędkości obrotowej wskutek: znacznego rozładowania akumulatora, nieprawid­łowego połączenia końcówek przewodów z zaciskami włącznika i bie­gunami akumulatora, znacznego zużycia lub zacinania się szczotek w trzymadłach, osłabienia ich sprężyn, zaolejenia, opalenia lub znacz­nego zużycia komutatora, opalenia styków włącznika, zacinania się wałka wirnika w łożyskach lub tp. Szczotki zużyte więcej niż w 75%> należy wymienić na nowe, któ­re dokładnie dociera się do komutatora. Docieranie szczotek, spraw­dzanie siły ich docisku i czyszczenie komutatora odbywa się tak samo, jak przy obsłudze prądnicy (str. 290). Osłabione sprężyny wy­mienia się na nowe. Należy przy tym pamiętać, że nadmierny do­cisk przyspiesza zużycie szczotek i komutatora, natomiast niedosta­teczny docisk przyczynia się do ich opalania. Opalone styki włącznika należy dokładnie oczyścić. Zacinanie się wałka wirnika w łożyskach można najłatwiej wykryć przez obracanie go ręką po podniesieniu szczotek. Rozrusznik ze znacznie zużytym i opalonym komutatorem lub niesprawnym włącznikiem należy oddać do naprawy w specjali­stycznym warsztacie. Okresowe włączanie i wyłączanie się mechanicznego lub elektro­magnetycznego włącznika następuje z reguły w przypadku znacznego rozładowania akumulatora lub wskutek zerwania się pomocniczego uzwojenia wzbudzenia. Przyczyny zaklinowania się zębnika rozrusznika w wieńcu zębatym koła zamachowego mogą być następujące: zgięcie wałka wirnika, nie­prawidłowe zamocowanie rozrusznika do silnika (przekoszenie), znacz­ne zanieczyszczenie wielowypustów wałka wirnika lub pęknięcie sprężyny powrotnej urządzenia sprzęgającego. Zaklinowanie się zębni­ka może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie rozrusznika. Dla­tego też w przypadku zauważenia zacinania się lub nieprawidłowego wyzębiania zębnika rozrusznika należy rozrusznik zdemontować, usta­lić i usunąć przyczynę niedomagania. W okresie mrozów przed włączeniem rozrusznika zaleca się obrócić wał korbowy silnika kilka razy korbą rozruchową oraz wyłączyć sprzęgło, co ułatwi pracę rozrusznika i zmniejszy obciążenie oraz roz­ładowanie akumulatora. Rozrusznik włącza się na okres 3-4-5 sekund. Między następnymi włączeniami powinna być przerwa 30-4-60 sekund. Jeżeli po dwóch lub trzech włączeniach rozrusznika silnik nie zo­stanie uruchomiony, należy sprawdzić prawidłowość działania innych układów i osprzętu silnika. W tablicy 11-1 podano zestawienie najczęściej spotykanych niedo-magań silnika i jego osprzętu oraz objawy i przyczyny ich wystę­powania.