A A A

Resory sprężynowe

Stosowane są w przednim zawieszeniu wszystkich samochodów FSO Warszawa. Długość sprężyn w stanie swobodnym wynosi 325 mm. Sprężyny można sprawdzić w samochodzie bez obciążenia przez po­miar odległości osi sworzni dolnego wahacza od poziomej nawierzchni (odległość od osi sworznia przy poprzeczce przedniego zawieszenia i przy łączniku wahaczy). Następnie należy obliczyć różnicę zmierzo­nych odległości między nawierzchnią a sworzniami dolnego wahacza z jednej strony. Identyczne pomiary wykonać dla wahacza dolnego drugiej strony i obliczyć różnicę odległości. Obliczone wielkości różnic dla prawego i lewego wahacza porównać ze sobą. Różnica między nimi nie powinna przekraczać 10 mm. Podobnie jak resory piórowe, sprężyny są podzielone na dwie grupy selekcyjne. Jako kryterium podziału na grupy przyjęto wiel­kość siły potrzebnej do ugięcia sprężyny do długości 213 mm. Grupa I sprężyn oznaczona jest jednym wycięciem na końcu zwoju i bia­łą farbą na środkowym zwoju. Grupa TI sprężyn oznaczona jest dwoma wycinkami na końcu zwoju i farbą niebieską na środkowym zwoju. Każda para sprężyn dobrana do montażu powinna należeć do tej samej grupy. W razie braku takiej pary silniejsza (grupa II) sprę­żyna powinna być ustawiona z lewej strony samochodu, a słabsza (grupa I) z prawej. Po­dane tu wiadomości powinny ułatwić użyt­kownikom zakup części potrzebnych do na­praw bieżących, jak również umożliwią wy­ciągnięcie wniosków co do stanu techniczne­go poszczególnych części, podzespołów lub zespołów. Przednie i tylne zawieszenie należy obsłu­giwać zgodnie z planem obsługi technicznej. W przypadku podjęcia decyzji naprawy przedniego zawieszenia we własnym za­kresie, należy uprzednio zapoznać się z książ­ką pt. „Naprawa samochodów Warszawa", gdyż demontaż i montaż przedniego lub tyl­nego zawieszenia w razie braku odpowiedniego przygotowania fachowego, znajomości technologii prac i bez zastosowania odpo­wicdnich narzędzi specjalnych może być niebezpieczny i doprowadzić do wypadku. W związku z tym zaleca się tego typu prace zlecić stacji obsługi.