Reklama
A A A

Przykłady konstrukcji mostów napędowych

Dotychczas omówiona została budo- wa poszczególnych mechanizmów i ele- mentów wchodzących w skład mostów napędowych. W dalszym ciągu omó­wimy kilka przykładów konstrukcji kompletnych mostów napędowych. Na rys. 14.25 przedstawiono sztywny tylny most napędowy sa­mochodu Polski Fiat 125p. W jednoczłonowej tłoczonej pochwie osadzona jest pojedyncza hipoidalna przekładnia główna wraz ze stożkowym mechaniz­mem różnicowym. Obciążone półosie osadzone w łożyskach kulkowych za­kończone są kołnierzami, do których przykręcone są tarcze hamulcowe i koła. Jest to typowe rozwiązanie sztywnego tylnego mostu napędowego, spotykane w wielu samochodach osobowych, a także w lekkich samochodach ciężaro­wych. Na rys. 14.26 przedstawiono sztywny tylny most napędowy sa­mochodu ciężarowego Star. Most ten ma masywniej ułożyskowany wałek napędzający oraz nieobciążone półosie. Piasty kół ułożyskowane są na łożys­kach stożkowych osadzonych na stalowych rurach nośnych wciśniętych w pochwę. Mosty tego typu spotyka się w wielu samochodach ciężarowych. Przykład przedniego sztywnego mostu napędowego pokazano na rys. 14.27. Istotną różnicę konstrukcyjną stanowi tu doprowadzenie napędu do kół przez przegub homokinetyczny umożliwiający skręcanie kół napędza­nych. Pochwa zakończona jest głowicą, w której ułożyskowany jest sworzeń zwrotnicy. Piasty kół osadzone są na stożkowych łożyskach na czopach zwrot­nicy. Rozwiązania mostów napędowych z niezależnie zawieszonymi ko­łami przedstawiono na rys. 14.20 a i b. Konstrukcje mostów z niezależnym zawieszeniem kół są znacznie bardziej zróżnicowane niż konstrukcje sztyw­nych mostów napędowych. Wynika to jednak z różnorodności stosowanych rozwiązań zawieszenia kół. Elementy układu napędowego w zasadzie nie różnią się od siebie i stanowią różne kombinacje omówionych; już rozwiązań.