Reklama
A A A

Prądnica i regulator prądnicy

Prądnica zastosowana w samocho­dach Warszawa jest typu P 20b i ma napięcie znamionowe 12 V. Kontrola czystości. Prądnica jest na­rażona na zanieczyszczenia kurzem i pyłem zużywających się szczotek, a niekiedy nadmierną ilością oleju w ło­żyskach. Wnętrze co pewien okres na­leży przedmuchiwać sprężonym powie­trzem lub ręczną .pompką, po zdjęciu opaski przykrywającej szczotki. Zanieczyszczony komutator czyści się szmatką zmoczoną w czystej benzynie. W przypadku trudności w usu­nięciu zanieczyszczeń, należy oczyścić go bardzo drobnym papierem ściernym. Po tej operacji należy prądnicę i przedmuchać powietrzem. Kontrola szczotek. Szczotki węglowe po zużyciu o 6 mm należy wymienić na nowe, fabryczne, polecane przez wytwórcę i dostosowane do typu prądnicy (długość nowej szczotki wynosi 23 mm). Nacisk sprężyny szczotki powinien wynosić 960-^-1440 G (rys. 2.63). Szczotka powinna całą powierzchnią przylegać do komutatora i lekko, jednak bez zbytniego luzu, poruszać się w swym uchwycie. W przypadku,gdy szczotki nie przylegają całą powierzchnią do komutatora, należy dotrzeć je w następujący sposób (rys. 2.64). Komutator owija się paskiem papieru ściernego i cały twornik wstawia się do łożyska pokrywy ze szczotkotrzymaczami, którą mo­cuje się trwale w imadle. W szczotkotrzymacze wstawia się docierane szczotki, dociska się je sprężynkami do papieru ściernego i twornik kręci ręką zgodnie z kierunkiem pracy prądnicy. W taki sam sposób postępuje się ze szczotkami używanymi lub takimi, których powierzch­nia i legła uszkodzeniu. Sprawdzenie połączeń. Do zacisków prądnicy podłączone są trzy przewody łączące ją z regulatorem. Przewody zakończone są wlutowanymi końcówkami. W celu uniknięcia pomyłek przewód prądowy ma śrubę i końcówkę M 6, a przewód wzbudzenia M 5. Trzeci przewód, wykonany jednocześ­nie jako oplot zabezpieczający, umocowany jest do korpusu prądnicy i regulatora. Stan zacisków (czystość i dokręcenie) należy sprawdzać co 5000 km przebiegu samochodu. Poza tym należy wyregulować naciąg paska klinowego. Regulując naciąg paska należy jednocześnie sprawdzić, czy nakrętki śrub mocujących prądnicę i wspornik prądnicy są dokręcone. W związku z tym, że zdarzały się przypadki pękania wsporników prądnicy, od roku 1969 została wprowadzona zmiana na nowy wspor­nik odlewany (nr katalogowy 20-3701030-5). Nowy wspornik pasuje do starych typów silników bez wykonywania przeróbek. Regulator w zasadzie nie wymaga żadnej obsługi, jednak w odstę­pach co 5000 km należy skontrolować stan zacisków przewodów in­stalacji (zanieczyszczone styki należy oczyścić, a słabo dokręcone — dokręcić) oraz dokręcenia regulatora do masy samochodu (podstawa re­gulatora powinna być solidnie przymocowana do oblachowania nad­wozia). Regulator należy chronić przed uszkodzeniem mechanicznym oraz przed zawilgoceniem. Jest to szczególnie szkodliwe przy eksplo­atowaniu samochodu w okresie zimowym, gdy jezdnie są posypywane solą. W tym przypadku słona woda jest dobrym przewodnikiem prądu i może spowodować zwarcie w regulatorze. Wszelkiego rodzaju regu­lacje i naprawy należy zlecić wyspecjlizowanej stacji obsługi.