Reklama
A A A

Pozostałe operacje obróbki mechanicznej tłoka

Poza opisanymi dotychczas zasadniczymi operacjami obróbki mechanicz­nej tłoka przeprowadza się jeszcze cały szereg innych operacji, jak wier­cenie otworów olejowych w rowkach na pierścienie zgarniające i w pia­stach sworznia, frezowanie przecięć na części nośnej itp. Wiercenie otworów olejowych przy produkcji seryjnej przeprowadza się w większości przypadków na zwykłych wiertarkach pio­nowych przy użyciu obrotowych przyrządów wiertarskich. Przykład ta­kiego przyrządu do wiercenia otworów promieniowych pokazano na rys. 281. Inny przykład przyrządu do wiercenia otworów ukośnych służących do doprowadzenia oleju do sworznia tłokowego przedstawiono poprzednio na rys. 170. W produkcji masowej do wiercenia otworów olejowych w szerokim za­kresie stosowane są specjalne obrabiarki zespołowe. Obrabiarki takie skła­dają się zwykle z części środkowej, na której znajdują się uchwyty mocujące, oraz z szeregu odpowiednio rozmieszczonych głowic wiertarskich zaopatrzonych w oddzielne silniki elektryczne małej mocy i oddzielne me­chanizmy posuwowe. W zależności od konstrukcji obrabiarki można wy­konywać wiercenie wszystkich otworów jednocześnie lub też w kilku przejściach. W drugim przypadku obrabiarka wyposażona jest w obroto­wy stół i stosuje się mniejszą liczbę głowic. Otwory olejowe w piastach sworznia równoległe do osi tłoka najczęściej wierci się na zwykłych wiertarkach pionowych wyposażonych w dwuwrzecionowe głowice. Ustawianie tłoka przy wierceniu otworów olejowych odbywa się zwykle na pomocniczych podstawach obróbkowych, przy czym do ustalenia kąto­wego wykorzystuje się otwór na sworzeń. Frezowanie przecięć na części nośnej wykonuje się w produkcji seryjnej na frezarkach ogólnego przeznaczenia, zaopatrzonych w odpowiednie przyrządy, lub na frezarkach specjalizowanych (np. na frezarkach pionowych z obrotowym stołem i dwuwrzecionową głowicą do jednoczesnego frezowania dwóch przecięć). Przy produkcji masowej do tego celu stosuje się specjalne obrabiarki zespołowe. Stosując taką obra­biarkę łączy się zwykle w jedną operację wiercenie otworów ograniczają­cych przecięcia i frezowanie wszystkich przecięć. Wspomniana obrabiarka wyposażona jest w okrągły, wielopozycyjny stół zaopatrzony w kilka uchwytów. Wokół tego stołu rozmieszczone są promieniowo oddzielne gło­wice wiertarskie i frezarskie. Przykładem takiej obrabiarki jest pięciopozycyjny półautomat wiertarskofrezarski (rys. 282) pracujący wg nastę­pującego cyklu: I pozycja — zdjęcie obrobionego tłoka i ustawienie nowego; II pozycja — wiercenie otworów ograniczających przecięcie; 1)pozycja — frezowanie pierwszego ukośnego przecięcia; pozycja — frezowanie przecięcia poziomego; V pozycja — frezowanie drugiego ukośnego przecięcia.