A A A

Powietrzna próba szczelności i cylindrów

Nieszczelność w cylindrach silnika można również wykryć i zloka­lizować przez doprowadzenie do otworu świecy zapłonowej sprężo­nego powietrza pod ciśnieniem 3-7-4 kG/cm2. Nieszczelności zaworu ssącego lub wydechowego objawiać się będą wyraźnie słyszalnym sy­kiem w kolektorze ssącym lub wydechowym, natomiast nieszczelności między pierścieniami tłokowymi i tłokiem a gładzią cylindra — sy­kiem powietrza napływającego do skrzyni korbowej. Do próby tłok powinien być ustawiony w położeniu bliskim ZZ w suwie spręża­nia, filtr powietrza zdjęty, przepustnica gaźnika całkowicie otwarta, wyjęta miarka oleju i otwarty wlew oleju. Przed rozpoczęciem próby należy włączyć bieg w celu unieruchomienia tłoka badanego cylin­dra na czas pomiaru. Dokładne ustalenie miejsc uchodzenia po­wietrza z badanego cylindra możliwe jest przez osłuchanie silnika za pomocą stetoskopu. Na rysunku 12.8 pokazano schemat przyrządu służącego do określa- nia uchodzenia powietrza z cylindrów silnika. Sprężone powietrze dopływa przewodem elastycznym 1 przez zawór 2, reduktor 4 i kali­browany otwór B do komory powietrza 5. Z komory tej doprowadza­ne jest przez kalibrowany otwór A (o większej średnicy niż otwór B), zawór wlotowy 7 i przewód elastyczny 8 do komory spalania. Ciśnie­niomierz 3 wskazuje ciśnienie powietrza w przewodzie głównym, a ciśnieniomierz 6 umożliwia określenie uchodzenia powietrza z cylin­drów. Gdy zawór 7 jest zamknięty, ciśnieniomierz 6 jest pod ciśnieniem, na które wyregulowano reduktor 4. Jeżeli zawór 7 jest otwarty, a ba­dany cylinder jest zupełnie szczelny, ciśnienie powietrza w komorze 5 jest równe ciśnieniu powietrza za reduktorem. Wskutek nieszczelności w cylindrze o powierzchni F następuje uchodzenie powietrza i zmniejszanie się ciśnienia p w komorze 5. Gdy zależność między zmianą ciśnienia p a powierzchnią nieszczel­ności F w cylindrze jest równa p = f (F), to można wówczas określić wielkość nieszczelności i miejsce jej powstania. W celu łatwiejszego korzystania z przyrządu, ciśnieniomierz 6 jest tak wyskalowany, że określa nie ciśnienie, lecz względne uchodzenie powietrza w procentach, w stosunku do maksymalnej wartości ucho­dzenia. Jeżeli cylinder jest zupełnie szczelny, to wskazówka ciśnieniomierza 6 pokazuje maksymalne ciśnienie, odpowiadające punktowi zero na specjalnej podziałówce ciśnieniomierza (rys. 12.9). Gdy powietrze całko­wicie uchodzi z cylindra, ciśnienie jest bliskie zeru i na podziałce przyjmuje się za 100"/o. Oprócz tego podziałówka ciśnieniomierza 6 jest wyskalowana w za­leżności od stanu technicznego i średnicy cylindrów silnika (rys. 12.9). Dzięki temu można ocenić stan dowolnego silnika. Po stwierdzeniu zaś uchodzenia powietrza, osłuchiwanie miejsc uchodzenia umożliwia ustalenie niedomagań. W Polsce produkowany jest próbnik szczelności cylindrów typu PSCN-3,5, przeznaczony do sprawdzania dwu- i czterosuwowych sil- ników gaźnikowych małej i średniej mocy. Sprężone powietrze do­prowadza się do próbnika z sieci lub ze sprężarki. Pomiar polega na sprawdzeniu wielkości spadku ciśnienia sprężonego powietrza doprowadzanego do cylindra silnika, w określonym czasie. Spadek ten odczytuje się (w procentach) na mierniku, na którym zaznaczona jest również dopuszczalna szczelność.