A A A

Pomiar ciśnienia oleju

Pomiar ten przeprowadza się w celu sprawdzenia stanu łożysk ślizgowych wału korbowego i wału rozrządu, regulacji zaworu ciś­nieniowego oraz oceny działania pompy oleju. Jeżeli samochód jest wyposażony we wskaźnik ciśnienia oleju, to również można spraw­dzić prawidłowość jego wskazań. Do pomiaru ciśnienia oleju stosowane są różnego typu manometry specjalne. W Polsce produkowany jest próbnik PŁ-1 (rys. 12.10), prze­inaczony w zasadzie do samochodów Star. Jednak po wyposażeniu przyrządu w odpowiednie końcówki redukcyjne może on mieć zasto­sowanie uniwersalne w zakresie kontroli samochodów powszechnie eksploatowanych w Polsce. Próbnik składa się z korpusu, w którym jest umieszczona zwężka pomiarowa, dwa manometry (jeden o zakre­sie O-t-6 kG/cm2, drugi o zakresie 0-h2,5 kG/cm2), termometr oraz zawory — nastawny i odcinający. Próbnik włącza się szeregowo do układu smarowania między filtr wstępnego oczyszczania a główny kanał oleju lub do któregokol­wiek wlotu do głównego kanału oleju, za zaworem regulacji ciśnie­nia. Podczas pracy silnika olej przepływa przez próbnik. Ciśnienie tłoczonego przez pompę oleju do próbnika ustala się za pomocą na­stawnego zaworu i odczytuje na wskaźniku o.zakresie pomiarowym 0-^6 kG/cm2. Zwężka pomiarowa ogranicza ilość oleju doprowadza­nego do głównego kanału oleju. Po otwarciu zaworu odcinającego odczytuje się wielkość spadku ciśnienia na manometrze o zakresie po- miarowym 0-2,5 kG/cm2. Wielkość spadku ciśnienia za zwężką jest proporcjonalna do ilości oleju wypływającego z łożysk i określa ich szczelność. Termometr służy do kontroli temperatury przepływają­cego oleju. Prawidłowość działania pompy oleju sprawdza się przez odczyta­nie wielkości ciśnienia oleju na manometrze po zamknięciu zaworów próbnika. Silnik przed pomiarem powinien być całkowicie nagrzany. Po uruchomieniu silnika utrzymuje się przez ok. 1 min małą prędkość obrotową, a następnie zwiększa się ją do ok. 2/a prędkości maksymalnej. Przy tej prędkości obrotowej ciśnienie oleju powinno być nie niższe niż 1 kG/cm2. Prędkość obrotową silnika zmienia się kilkakrotnie w sposób płynny i obserwuje jednocześnie wskazania ciśnieniomie­rza na tablicy rozdzielczej samochodu (jeśli jest ciśnieniomierz, a nie lampka kontrolna) i na próbniku ciśnienia oleju. Jeżeli silnik jest w dobrym stanie technicznym, to ciśnienie oleju powinno zawierać się w granicach 2-^3 kG/cm2. W przypadku gdy ciśnienie oleju jest niższe niż 1 kG/cm2, należy wyregulować zawór ciśnieniowy na wyższe ciśnienie. Jeżeli po regu­lacji zaworu nie nastąpi wyraźny wzrost ciśnienia oleju, świadczy to o zużyciu pompy oleju, łożysk ślizgowych wału korbowego lub wału rozrządu.