A A A

Pojazdy służby zdrowia

Pojazdy służby zdrowia to karetki pogotowia, ambulatoria objaz­dowe itp. Są one najczęściej budowane na podwoziach samochodów osobo­wych i autobusów. Karetki pogotowia (rys. 26.18) służą do szybkiego przewoże­nia chorych i rannych. Umożliwiają nie tylko transport chorego pod opieką lekarską, ale nawet, jeśli zajdzie taka konieczność, wykonywanie pewnych zabiegów wykraczających poza zakres pierwszej pomocy. Karetki wyposaża się w nosze, które można zawiesić w samochodzie w taki sposób, by chory pod­czas transportu znajdował się w pozycji leżącej, siedzenie dla lekarza lub pie­lęgniarki, szafki na środki lecznicze, sprzęt sanitarny itp. Karetki, podobnie jak samochody gaśnicze straży pożarnej, należą do pojazdów uprzywilejo­wanych w ruchu (gdy są w akcji) i dlatego są one wyposażone w lampy sy­gnalizacyjne i syreny. Objazdowe ambulatoria są to ruchome punkty opieki lekar­skiej. Są to najczęściej specjalnie przystosowane autobusy, których wnętrze, podzielone zależnie od potrzeb na kilka pomieszczeń, służy jako gabinet dentystyczny, pracownia rentgenologiczna, gabinet chirurgiczny itp. Na rys. 26.19 przedstawiono przykładowo rozplanowanie wnętrza takiego ambula­torium. Samochody-ambulatoria wyposaża się we własne silne źródła energii elektrycznej (agregat prądotwórczy), zbiornik czystej wody, urządzenia klimatyzacyjne i inne, zapewniające właściwe warunki pracy personelowi.