Reklama
A A A

Pojazdy do przewozu ładun­ków

Pojazdy do przewozu ładun­ków, przestrzennych budowane. są w różnych odmianach, zależnie od rodzaju ładunków do jakich są przezna­czone. Ze względu na mały ciężar ładunków przestrzennych w stosunku do ich objętości, są to z reguły pojazdy duże, o dużych przestrzeniach ła­dunkowych, najczęściej budowane jako naczepy. Na rys. 26.8 przedsta­wiono naczepę-furgon Carrimore o regulowanej wysokości dachu i brezento­wych ścianach bocz­nych, odznaczającą się bardzo dużą prze­strzenią ładunkową, nie przystosowaną w specjalny sposób do określonego rodzaju ładunków. Samochód--furgon przedstawio­ny na rys. 26.9 ma nieco mniejszą przest­rzeń ładunkową i jest przystosowany do przewozu mebli. Ma on z boku i z tylu szerokie drzwi, a jego wnętrze jest obite miękką wykładziną, zabezpieczającą meble przed uszkodzeniem podczas transportu. Na ścianach znajdują się uchwyty umożli­wiające mocowanie mebli. Na rys. 26.10 przedstawiono polską naczepę D-91 przeznaczoną do prze- wozu samochodów osobowy tli. Mieści się na niej 5 samocho- dów Polski Fiat 125p lub innych o podobnych wymia- rach. Naczepa wyposażona jest w hydrauliczny podnośnik umożliwiający załadowanie i rozładowanie jej bez pomocy dźwigu. Szczególnie szybko rozwija się w ostatnich latach produkcja po­jazdów przeznaczonych do przewozu kontenerów. Są to najczęściej ciągniki siodłowe z naczepami oraz przyczepy bez nadwozia do przewozu ładunków, lecz wyposażone w znormalizowane uchwyty służące do mocowania kontene­rów. Kontenery są to wielotonowe pojemniki o znormalizowanych wy­miarach, z zaczepami, za pomocą których mogą być mocowane do przy­stosowanych do ich przewozu platform kolejowych, samochodów i statków. Zastosowanie kontenerów umożliwia transport towarów od wytwórcy do odbiorcy w jednym opakowaniu — kontenerze. Upraszcza to znacznie prze­ładunki, obniża koszt przewozu i zmniejsza straty, jakie wynikają zwykle przy przeładowywaniu towarów. Na rys. 26.11 przedstawiono ciągnik Jelcz 317 z naczepą i umieszczonym na niej kontenerem.