A A A

Opory ruchu

Oporami ru- chu pojazdu nazywamy wszystkie siły działające na pojazd będący w ruchu, przeciwdziałające temu ruchowi. Do oporów ruchu należą więc opory wynikające z warunków drogowych (tzw. opory drogowe), opory związane z konstrukcją pojazdu, oraz opory bezwła­dności, przeciwdziałające zmianom prędkości ruchu. Opory drogowe to przede wszystkijn opory toczenia, zależne od rodzaju ogumienia i nawierzchni drogi, oraz opory wzniesienia, związane z podłużnym profilem drogi. Do oporów związanych z konstrukcją pojazdu należą opory po­wietrza, zależne przede wszystkim od wymiarów i kształtu pojazdu, oraz opory wewnętrzne mechanizmów. Oporów wewnętrznych mechanizmów nie zalicza, się zwykle do sił zewnętrznych, lecz wywołane nimi straty mocy uwzględnia się przy określaniu siły napędowej przez wprowadzenie współ­czynnika zwanego sprawnością mechaniczną. Opory bezwładności wynikają z przyspieszeń działających w ruchu postępowym oraz przyspieszeń kątowych wirujących mas.