Reklama
A A A

Obwód oświetlenia i sygnalizacji

Sprawdzanie stanu tech­nicznego obwodów oświetlenia i sygnalizacji, oprócz czynności związanych z wykrywaniem przerw obwodu oraz uszkodzeń izo­lacji, obejmuje kontrolę ustawienia reflektorów. Ustawienie reflektorów można sprawdzać na stanowisku wy­posażonym w ekran kontrolny (patrz rozdz. 5.5) lub za pomocą specjalnych urządzeń diagnostycznych. Urządzenia takie wykony­wane są jako ekranowe (rys. 7.31) — wyposażone w niewielki ekran kontrolny i układ optyczny silnie skupiający wiązkę świa­tła — oraz jako fotoelektryczne (rys. 7.32), umożliwiające nie tyl­ko sprawdzenie ustawienia reflektorów, ale również pomiar na­tężenia ich światła. Urządzenia takie zapewniają bardzo dużą do­kładność pomiaru, a do ich użycia potrzeba znacznie mniej miej­sca niż w przypadku pomiarów za pomocą ekranu kontrolnego. Na przykład urządzenie Weaver ustawia się w odległości około 15 cm od badanego reflektora.