Reklama
A A A

Obsługa wałów napędowych

Obsługa wałów napędowych sprowadza się przede wszyst- kim do okresowego smarowania przegubów i połączeń wielowy- pustowych. Przeguby krzyżakowe z łożyskami igłowymi smaruje się najczęściej olejem przekładniowym. Połączenia wielowypusto- we smaruje się smarem stałym. Podczas przeglądu należy sprawdzić stan pierścieni uszczel­niających krzyżaków oraz osłon połączeń wielowypustowych. W razie uszkodzenia elementy te należy wymienić, aby nie dopuś­cić do zanieczyszczenia współpracujących powierzchni. Do najczęstszych niesprawności wałów napędowych należą bicie i niewyrównoważenie, wywołujące drgania wału przenoszą­ce się na inne elementy. Częste jest także nadmierne zużycie wie-lowypustów i przegubów, czemu towarzyszy powiększenie się lu­zów i wyraźnie słyszalne pojedyncze stuki podczas przyspiesza­nia i hamowania. Wymienione niesprawności można usunąć tylko przez naprawę wału. Szczególną uwagę należy zwracać na zamocowanie wału. Pod wpływem różnego rodzaju drgań, którym podlega wał w czasie pracy układu napędowego, wszystkie śruby mają tendencję do odkręcania się. Należy je więc starannie zabezpieczać przed samo­czynnym odkręcaniem się.