Reklama
Orotox
A A A

Obsługa okresowa

Obsługa okresowa. Do obsługi okresowej zaliczamy: pierw­szą obsługę techniczną (OT-1), drugą obsługę techniczną (OT-2) oraz sezonową obsługę techniczną — zimową (OZ) i letnią (OL). Czynności, których częstotliwość wykonywania nie pokrywa się z częstotliwością obsługi OT-2 mogą być objęte dodatkową trzecią obsługą techniczną (OT-3). Zakres czynności poszczególnych rodzajów obsługi technicznej ustalają jednostki transportowe na podstawie instrukcji fabrycz­nych dla poszczególnych typów pojazdów. Czynności obsługowe podane w instrukcji fabrycznej dzieli się na dwie grupy, odpo­wiadające pod względem częstotliwości ich wykonywania obsłu­gom: codziennej i okresowym. Częstotliwość wykonywania po­szczególnych czynności zalecana przez wytwórnie odpowiada śred­nim warunkom pracy pojazdu. W zasadzie obsługi okresowe powinny być wykonywane w sta­cjach obsługi przez wykwalifikowany personel, wyposażony we właściwe narzędzia, przyrządy i urządzenia. Dopuszcza się jednak wykonywanie OT-1 pojazdów (z wyjątkiem autobusów użytku publicznego) przez kierowców, jeżeli są oni odpowiednio prze­szkoleni i dysponują niezbędnym wyposażeniem. Przebiegi międzyobsługowe dla OT-2 powinny być wielokrot­nością przebiegów dla OT-1. Ponadto obsługa OT-1 powinna być wykonywana co najmniej raz na 2 miesiące, a OT-2 co 6 mie­sięcy, jeżeli przebieg pojazdu w tym czasie jest mniejszy od prze­biegu międzyobsługowego. Na końcu książki, w załączniku, podano przykładowo ramowe zakresy czynności wchodzących w skład obsługi technicznej OC i obsług okresowych. Obsługi sezonowe — zimowa i letnia — mają na celu przygotowanie pojazdu do eksploatacji w zmienionych warun­kach atmosferycznych w okresie letnim i zimowym. Za okres letni uważa się czas od 1 kwietnia do 31 października, a za okres zimowy — czas od 1 listopada do 31 marca. OZ wykonuje się przed końcem października, a OL przed końcem marca każdego roku, bez względu na przebieg, jaki osiągnął pojazd w minionym okresie. Obsługi OZ i OL wykonuje się najczęściej przy najbliż­szej obsłudze OT-2 lub OT-1. Terminy obsług OZ i OL mogą być przesunięte, gdy uzasad­niają to warunki pracy lub aktualne warunki atmosferyczne.