A A A

Obsługa ogumienia

Obsługa ogumienia obejmuje kontrolę ciśnienia, okresową zmianę rozmieszczenia kół w samochodzie oraz wymianę opon w razie stwierdzenia nadmiernego zużycia bieżnika. Utrzymywanie właściwego ciśnienia powietrza jest podstawo­wym warunkiem prawidłowej eksploatacji ogumienia. Dla każ­dego pojazdu określone są nominalne wartości ciśnienia — osob­no dla kół przednich i tylnych. Ciśnienie w ogumieniu sprawdza się manometrem. W przypadku stwierdzenia odchyłek od war­tości podanych w instrukcji należy koła dopompować lub, jeżeli ciśnienie jest zbyt duże, zmniejszyć je do wartości nominalnej. Jazda po nawierzchni twardej ze zbyt niskim ciśnieniem w ogu­mieniu powoduje zwiększone opory ruchu pojazdu, grzanie się opon, przyspieszone zużywanie się bieżnika oraz większe prawdo­podobieństwo przebicia opony. Przejazd przez przeszkodę kołem zbyt niskim ciśnieniu może spowodować „dobicie" do obręczy wgniecenie jej lub wygięcie. Jazda z nadmiernie wysokim ciś­nieniem w ogumieniu jest również niewskazana. Twardsze ogu­mienie ma gorsze własności amortyzujące i na pojazd w większym stopniu przenoszą się drgania wywołane nierównościami drogi. Ponadto zbyt mocno napompowana opona styka się z jezdnią mniejszą powierzchnią, w związku z czym zmniejszona jest przy­czepność i łatwiej może dojść do poślizgu kół. Bieżniki opon poszczególnych kół zużywają się niejednakowo. Aby zapobiec powstawaniu nadmiernych różnic zużycia, stosuje się okresowe przestawianie kół, zmieniając ich usytuowanie w sa­mochodzie. Zmiana kół powinna również obejmować koło zapaso­we. Zwykle koła przestawia się w kolejności podanej na rys. 6.6. Do najczęstszych niesprawności ogumienia należą: jego nie­szczelności wywołane uszkodzeniem mechanicznym, nieszczelność zaworu oraz nadmierne zużycie opony, objawiające się zatarciem rysunku bieżnika. Uszkodzone opony lub dętki należy naprawić (patrz rozdział 26.4). Nawet jeżeli zauważone uszkodzenie nie powoduje spadku ciśnienia w ogumieniu, oponę należy naprawić, bowiem w mia­rę eksploatacji uszkodzenie będzie się powiększać. Nieszczelność zaworu można usunąć wymieniając wkładkę zaworową. Intensywność zużywania się opon zależy od warunków eks­ploatacji samochodu. Nie wolno dopuszczać do użytkowania opon, których bieżnik jest nadmiernie zużyty. Opony wycofane z eks­ploatacji we właściwym czasie można regenerować przez nałoże­nie nowego bieżnika. Zbyt długie użytkowanie opony może stać się przyczyną wypadku oraz wyklucza możliwość jej regenero­wania.