Reklama
A A A

Obsługa bieżąca reflektorów i lamp oświetleniowych

Reflektory i lampy oświetleniowe samochodu wymagają kontroli świecenia żarówek, czyszczenia szyb oraz dokręcania przewodów za­silających. Okresową kontrolę stanu wszystkich lamp należy przeprowadzać co najmniej 1 raz na miesiąc, a stan świateł samochodu kontrolować przed każdorazowym wyjazdem z garażu. Przyczyną braku światła w jednej z lamp jest najczęściej przepalona żarówka. Z chwilą stwierdzenia, że w samochodzie nie ma światła w jednej z lamp, należy w pierwszym rzędzie sprawdzić żarówkę. Wobec faktu, że dostęp do żarówki w każdej prawie lampie jest inny, podane zostaną sposoby, wyjęcia żarówek z najważniejszych lamp. W reflektorach starego typu (typ M02-14) w celu wymiany żarówki lub elementu optycznego po zdjęciu ramki należy odkręcić wkręty 1, 2, 3 i 4 (rys. 2.77). Do regulacji ustawienia światła służą wkręty 5 i 6. W reflektorach nowego typu wymianę żarówek reflektorów i świa­teł miejskich przeprowadza się w następujący sposób: — wykręcić wkręt mocujący ramkę ozdobną i zdjąć ramkę, przesuwając odbłyśnik ze szkłem w kierunku pokazanym strzałką na rysunku 2.78 wysunąć go z zaczepu 3, wyjąć odbłyśnik i wymienić żarówkę. Żarówki lamp kierunkowskazów przednich wymienia się następu­jąco: wyjąć z osłony gumowej ramkę ozdobną (rys. 2.79), odkręcić dwa wkręty, zdjąć szkło, wymienić żarówkę. Żarówki lamp oświetlenia wskaźników wymienia się, jak następuje: wyjąć oprawkę wraz z żarówką od spodu tablicy rozdzielczej, wymienić żarówkę, wcisnąć oprawkę w gniazdo. Zegar czasowy, zestaw wskaźników kontrolnych i szybkościomierz są oświetlone każdy dwiema żarówkami. Lampka sygnalizacyjna światła drogowego w szybkościomierzu ma osobną żarówkę. Wszystkie te żarówki wymienia się w taki sam sposób. W celu wymiany żarówki lampy wstecznego biegu należy od wnętrza bagażnika odkręcić 4 nakrętki M 4 osłony i zdjąć osłonę. Uwaga: nie należy wykręcać wkrętów zewnętrznych ramki ozdobnej. Aby wymienić żarówkę lampy oświetlenia wnętrza samochodu, na­leży przekręcić ramkę ze szkłem, jak pokazano na rysunku 2.80, zdjąć ją i wymienić żarówkę. W lampach tylnych wykręcić wkręty mocujące ramkę wraz z szybką lampy tylnej zespolonej, wymienić uszkodzoną żarówkę. W modelach 223 i 224 szybka lampy tylnej mocowana jest do lampy za pomocą dwóch wkrętów (rys. 2.81). W lampie oświetlenia tablicy rejestracyjnej należy wykręcić trzy metalowe wkręty mocujące do pokrywy bagażnika płytkę z żarówką oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Wymienić żarówkę. Przykręcić na miejsce płytkę. W modelach 223 i 224 lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej sta­nowi jednocześnie lampę oświetlenia bagażnika i ma żarówki umoco­wane podobnie jak we wskaźnikach w oprawkach wyciskowych od stro­ny bagażnika. Ustawianie reflektorów. W celu sprawdzenia i regulacji ustawienia reflektorów należy: sprawdzić ciśnienie w oponach i ewentualnie skorygować do prze­pisowego; ustawić samochód na płaszczyźnie poziomej w odległości 5 m od ściany; przecięcie podłużnej osi symetrii samochodu ze ścianą oznaczyć pionową linią V—V; zmierzyć odległość między środkiem reflektorów i połowę tej od­ległości odłożyć w lewo i prawo od V—V jako linię b; zmierzyć wysokość środka reflektora od poziomu H i odłożyć ją na ścianie jako linię poziomą, przerywaną (otrzymane przecięcia z liniami b określają środki reflektorów K i K2 (rys. 2.82); ekran kontrolny (rys. 2.83) przyłożyć do ściany tak, aby linia prze­rywana przebiegała poziomo, a krzyż K ekranu pokrył się z lewym punktem Ki ściany; włączyć światło mijania; zasłonić prawy reflektor; sprawdzić ustawienie lewego reflektora: granica światła i cienia powinna leżeć na linii przerywanej ekranu, punkt przecięcia pozio­mej granicy światła i cienia z jej nachyloną ku górze granicą po­winien leżeć w punkcie A ekranu z tolerancją 100 mm w prawo (punkt ten jest lepiej widoczny po parokrotnym zakryciu i odkryciu lewej połowy reflektora — patrząc w i kierunku jazdy); ustalić wkrętami położenie reflektora (rys. 2.78); ustalić analogicznie położenie prawego reflektora; snop światła drogowego powinien znajdować się na krzyżu ekranu z dopuszczalnymi tolerancjami: 100 mm w prawo lub w lewo, 75 mm w górę, 50 mm w dół, — światła drogowego nie ustawia się.