Reklama
A A A

Metody projektowania oddziałów mechanicznych

Oddziały obróbki mechanicznej zakładów budowy samochodów i cią­gników dzieli się w zależności od mocy produkcyjnej i organizacji pro­cesu produkcyjnego. Zdolność produkcyjną oddziału charakteryzuje za­sadniczo ilość obrabiarek 1). W warunkach produkcji wielkoseryjnej i masowej samochodów i cią­gników oddziały organizuje się głównie nie według jednorodnych części, lecz zespołów (na przykład oddział skrzyń biegów, oddział tylnych mo­stów itp.). Wyjątkiem są oddziały części normalnych i drobnych. W produkcji wielkoseryjnej i masowej w szeregu wypadków nie ma wyraźnego rozgraniczenia pomiędzy oddziałami obróbki mechanicznej i montażowymi. Takie połączone oddziały nazywa się mechaniczno montażowymi. Oddział obróbki mechanicznej składa się z części bezpośrednio pro­dukcyjnej, warsztatów pomocniczych i różnych pomieszczeń usługowych. W obszarach produkcyjnych umieszcza się główne urządzenia pro­dukcyjne. W średnich i dużych oddziałach przewiduje się następujące działy i warsztaty pomocnicze: 1) warsztat mechanika oddziału, 2)warsztat energetyka oddziału, 3) pomieszczenie dla przygotowania chłodziw i przechowywania smarów, 5)ostrzalnie, 6)warsztat naprawy przyrządów i skomplikowanych narzędzi. W oddziałach małych warsztaty pomocnicze łączy się (warsztat me­chanika z warsztatem energetyka, ostrzalnie z naprawą narzędzi i przy­rządów itd.). Do pomieszczeń pomocniczych zalicza się: . 1) wypożyczalnie i skład narzędzi, 2) magazyn części zamiennych do urządzeń, którymi opiekuje się mechanik oddziału, 7)magazyn materiałów pomocniczych, 8)magazyn części dostarczanych z zewnątrz, 9)magazyn metali i półfabrykatów, 10)magazyny pośrednie lub pomieszczenia do kompletowania części, 11)magazyn wyrobów gotowych, 12)ekspedycja. Jeśli w zakładzie o produkcji masowo przepływowej istnieją central­ne lub ogólnozakładowe magazyny surowców i półfabrykatów przy oddzia­łach produkcji półfabrykatów, to zwykle w oddziałach mechanicznych nie przewiduje się specjalnych pomieszczeń do przechowywania półfa­brykatów w celu uniknięcia zbytecznych przeładunków (przewiduje się tylko miejsce dla półfabrykatów na początku linii przepływowych). W ta­kich oddziałach nie ma również składów pośrednich. W oddziałach przewiduje się następujące pomieszczenia zarezerwo­wane dla różnych służb i potrzeb bytowych, ogólnych i kulturalnych: 1) biura i część techniczna oddziału, 13)pomieszczenia bytowe (szatnie, umywalnie, natryski, stołówki, ustępy). 14)pomieszczenia dla potrzeb ogólnych i kulturalnych (punkt pierw­szej pomocy lekarskiej i pomieszczenie dla organizacji społecznych od­działu).