A A A

Magazyny

Przy projektowaniu oddziałów o produkcji wielkoseryjnej i masowej nie przewiduje się specjalnych magazynów materiałów i półfabrykatów ani składów pośrednich. Półfabrykaty przechowuje się na początku linii. W końcu linii przewiduje się miejsce dla części gotowych. Wydzielone powierzchnie zalicza się do powierzchni produkcyjnych. Wyjątek stano­wią oddziały automatów (części normalnych), w których zwykle tworzy się niewielkie składy prętów oraz części gotowych. Przy projektowaniu oddziałów o produkcji seryjnej i jednostkowej często magazyn półfabrykatów i materiałów projektuje się przy oddziale. Zwykle łączy się go z oddziałem cięcia materiałów. Ponadto w tych od­działach przewiduje się magazyny pośrednie. Powierzchnię magazynów można obliczyć ze wzoru. gdzie: Ps — powierzchnia magazynu w m2; C — ciężar półfabrykatów lub części przechodzących przez magazyn w ciągu doby w T; t — zapas normatywy w dobach; b — obciążenie użytecznej powierzchni magazynu, tj. ciężar, który może być umieszczony na 1 m2 podłogi (T/m2); K — współczynnik wykorzystania powierzchni magazynu. Współczynnik K określa się na podstawie stosunku użytecznej po­wierzchni magazynu do jego powierzchni ogólnej. Przeważnie przyjmuje się go jako równy 0,5. Obciążenie b dla magazynu półwyrobów metalowych i półfabrykatów przyjmuje się 1,5 4 2,5 T/m2, dla magazynu pośredniego i dla magazynu części roboczych gotowych — 1 T/m2. Zapas materiałów i półfabrykatów w oddziałach mechanicznych przyjmuje się dla produkcji seryjnej jako równy zapotrzebowaniu na 78 dni, dla produkcji wielkoseryjnej — na 3 - 5 dni, a dla produkcji masowej — na 0,25 4 0,5 dni.