Reklama
A A A

Korygowanie ciężaru korbowodu

Ze względu na konieczność dokładnego wyrównoważenia mas korbowody silników szybkobieżnych muszą spełniać poza wymaganiami dotyczą­cymi dokładności obróbki i gładkości powierzchni dodatkowe wymagania odnośnie ich całkowitego ciężaru i stosunku ciężaru łba do ciężaru stopy. W produkcji seryjnej niekiedy stosuje się dobieranie dla każdego silnika kompletu korbowodów o zbliżonych do siebie ciężarach i podobnych roz­działach ciężaru na łeb i stopę. W nowoczesnych silnikach, zwłaszcza w produkcji wielkoseryjnej i masowej, ustala się dla wszystkich produko­wanych do danego typu silnika korbowodów jednakowy ciężar oraz sto­sunek ciężaru łba do ciężaru stopy, co sprawdza się na zakończenie procesu technologicznego i w razie potrzeby koryguje przez sfrezowanie odpowied­niej ilości materiału w specjalnie przewidzianych na to miejscach. Rozdział ciężaru korbowodu na łeb i stopę sprawdza się zwykle w spo­sób następujący. Najpierw nasuwamy łeb korbowodu na nieruchomo osa­dzony sworzeń, tak że środek wahań pokrywa się z osią otworu w łbie i następnie ważymy stopę. Z kolei podobnie osadzamy korbowód stopą na nieruchomym sworzniu i ważymy łeb. W ten sposób wyznaczamy ilość metalu, jaką należy usunąć na łbie lub stopie. Do sprawdzania rozdziału ciężaru korbowodu na łeb i stopę stosowane są również specjalne wagi. Kładąc korbowód na wadze w ten sposób, że łeb spoczywa na jednej szalce, a stopa na drugiej — odczytujemy rozkład ciężaru. W szybkobieżnych sil­nikach dopuszczalne odchyłki ciężaru łba lub stopy korbowodu wahają się w granicach 2f10 G. Do usuwania nadmiaru metalu stosuje się najczęściej frezarki poziome wyposażone w odpowiednie przyrządy. Rys. 334 przedstawia przyrząd do frezowania łba korbowodu przy korygowaniu jego ciężaru.