Reklama
subkowy
A A A

KONTROLA OBRÓBKI KORBOWODÓW

Przy ostatecznej kontroli korbowodów wykonywane są następujące czynności: 1) Oględziny zewnętrzne korbowodu i jego pokrywy. a)Sprawdzenie średnicy stopy. Służą do tego sprawdziany czujni­kowe (pasametry) lub pneumatyczne przyrządy miernicze. b)Sprawdzenie szerokości stopy za pomocą sprawdzianów czujniko­wych lub szczękowych sprawdzianów granicznych. c)Sprawdzenie prostopadłości czół stopy względem osi otworu prze­prowadzane zwykle za pomocą przyrządów specjalnych, w których kor­bowód jest osadzany na trzpieniu rozprężnym wprowadzanym w otwór stopy i obraca się razem z trzpieniem dookoła jego osi. Dwa czujniki za­mocowane na stojakach przyrządu opierają się nóżkami o oba czoła stopy korbowodu. Przy obrocie korbowodu dookoła osi stopy odchylenia strza­łek czujników wykazują wielkość bicia czół obu płaszczyzn. d)Sprawdzanie średnicy otworu główki i selekcja korbowodów na grupy wymiarowe wykonywana zwykle za pomocą pneumatycznych przyrządów mierniczych. Selekcja oznacza zwykle podział na 3 4 grupy według średnic otworów główki. e)Sprawdzanie odległości między osiami stopy i główki oraz równo­ległości tych osi przeprowadzane zwykle za pomocą przyrządów specjal­nych, podobnych do przedstawionego na rys. 405. Na płycie 1 przyrządu zmontowany jest stojak 3 z obrotowym trzpie­niem 2 i tulejką rozprężną na przednim końcu trzpienia. Rozprężanie tu­lejki następuje za pomocą stożka połączonego z cylindrem pneumatycz­nym 4, osadzonym na końcu trzpienia 2 i obracającym się razem z nim. Korbowód osadza się w przyrządzie przez założenie na trzpieniu roz­prężnym 2, wprowadzanym do otworu stopy. Rozprężanie trzpienia usuwa wpływ tolerancji średnicy otworu stopy korbowodu na pomiar rozstawie­nia osi otworów stopy i główki i sprowadza do minimum czas ustawiania i zdejmowania korbowodu. W otwór główki korbowodu wprowadza się czop 5. Osadzony na trzpieniu 2 korbowód obraca się aż do oparcia o dźwi­gnię 6. W celu sprawdzenia rozstawu osi otworów korbowodu do czopa 5 dosuwa się dźwignię 7, osadzoną na trzpieniu 8, ułożyskowanym w stojaku 9 po lewej stronie przyrządu. Dźwignia 7 może wahliwie obracać się do­okoła osi kołka 10, co zapewnia należyte stykanie się z czopem. Trzpień 8 może być przesuwany ruchem postępowym. Na osadzonym w kadłubie stojaka 9 czopie 11 zamocowany jest pierwszy czujnik, którego nóżka opiera się o sworzeń przełknięty przez trzpień 8; oś sworznia, oś trzpie­nia 8 oraz oś wahania dźwigni 7 znajdują się w jednej płaszczyźnie. Dzię­ki temu nierównoległość osi otworów główki i stopy korbowodu nie wpły­wa na pomiar ich wzajemnej odległości. Przed rozpoczęciem pomiaru strzałkę czujnika ustawia się w położeniu zerowym według korbowodu wzorcowego. Równoległość osi stopy i główki korbowodu sprawdza się na tym przyrządzie za pomocą drugiego czujnika, osadzonego na sworzniu 12, przy czym nóżka czujnika dotyka końca dźwigni 7. Na pomiar nierównoległości osi główki i stopy nie ma wpływu zmiana ich odległości, ponie­waż czujnik zamocowany jest na trzpieniu 12, przesuwającym się razem z trzpieniem 8. Strzałkę czujnika ustawia się w położeniu zerowym we­dług korbowodu wzorcowego. Dla ustalenia rzeczywistej nierównoległości osi sprawdzanego korbowodu należy odchylenia strzałki czujnika od po­łożenia zerowego przeliczyć wg ramienia dźwigni równego 100 mm. Na tym przyrządzie sprawdza się też, czy osie stopy i główki kor­bowodu są położone w jednej płaszczyźnie (skręcenie korbowodu). W tym celu na przyrządzie umieszczona jest dźwignia '6 stykająca się dwoma krawędziami z osadzonym w główce korbowodu czopem 5. Dźwignia 6 jest osadzona wahliwie na osi 14 i do jej występu dosuwany jest rucho­my trzpień 15, połączony z trzecim czujnikiem. Trzpień z czujnikiem osa­dzony jest pod kątem w specjalnym stojaku 13. Strzałkę tego czujnika ustawia się na zero również według korbowodu wzorcowego. Odchylenia czujnika od zera wykazują, że osie stopy i główki korbowodu nie leżą w jednej płaszczyźnie. Wreszcie na przyrządzie tym można również zmierzyć odległość płaszczyzny czoła główki od płaszczyzny czoła stopy, posługując się w tym celu dźwignią 16, połączoną z odpowiednim czujnikiem.