Reklama
A A A

Konserwacja pojazdów samochodowych i ich części

Omówione sposoby zapobiegania przedwczesnemu zużyciu ele­mentów pojazdu pod wpływem tarcia i korozji dotyczyły warun­ków normalnej pracy. Nieco inaczej wygląda zabezpieczanie po­jazdu przeznaczonego do długotrwałego przechowywania. Pojazd taki lub poszczególne jego zespoły należy poddać konserwacji. Pod pojęciem konserwacji rozumie się przygotowanie samo­chodu lub jego zespołów do długotrwałego przechowywania w stanie pełnej technicznej sprawności i całkowitego skompleto­wania. Konserwacją części nazywamy zabezpieczenie jej w czasie przechowywania przed oddziaływaniem warunków zewnętrznych. W okresie użytkowania pojazdu podstawową przyczyną zuży­cia jego części jest tarcie, a w czasie postoju — korozja. Dlatego podczas konserwacji samochodów główną uwagę zwraca się na ochronę przed korozją. Przed skierowaniem do konserwacji pojazd powinien być umy­ty, a następnie poddany przeglądowi oraz obsłudze technicznej w celu doprowadzenia go do startu pełnej sprawności technicznej. Wszystkie części chromowane i niklowane należy pokryć wazeliną techniczną lub farbą. Z mechanizmów napędowych zlewa się zu­żyty olej i napełnia się je olejem świeżym. Odpowietrzniki zabez­piecza się przed zanieczyszczeniami papierem nasyconym olejem. Wymienia się olej w układzie smarowania silnika i wymienia się wkłady filtrów. Po napełnieniu układu smarowania świeżym ole­jem należy uruchomić silnik na przeciąg 5-r-lO min, a następnie wykręcić świece i korek wlewu oleju. Do każdego cylindra należy wlać przez otwór do świecy po 40^-50 gramów oleju i rozprowa­dzić go, obracając ręcznie wał korbowy silnika o 1 OH-15 obrotów. Następnie usuwa się paliwo z elementów układu zasilania. Zbior­niki paliwa wymontowuje się, a po umyciu i osuszeniu pokrywa się ich wewnętrzne powierzchnie odwodnionym olejem silniko­wym. Wszystkie urządzenia układu zasilania rozbiera się, myje, przedmuchuje sprężonym powietrzem i po złożeniu wmontowu-je się na miejsce. Usuwa się całkowicie płyn z układu chłodzenia. Akumulator wymontowuje się i przygotowuje do przechowywa­nia wg specjalnej instrukcji fabrycznej. Pozostałe elementy wy­posażenia elektrycznego uszczelnia się papierem pakowym, przy­klejając go lakierem i pokrywając kilkoma warstwami emalii ni­tro. Maskę silnika, okna, drzwi i wszelkie schowki zamyka się i plombuje. Pojazdy przechowuje się w garażach, pod wiatami lub na pla­cach postojowych. Po ustawieniu na miejscu przechowywania po­jazd unosi się, ustawiając mosty na podstawkach w celu całko­witego odciążenia opon. Zmniejsza się ciśnienie w ogumieniu. Po­między ramy i resory wkłada się klocki rozpierające. Bardzo istotnym zabiegiem poprzedzającym konserwację jest usunięcie ze wszystkich części śladów korozji i uzupełnienie uszkodzonych powłok lakierniczych. W przypadku przechowywania samochodów na placach posto­jowych należy szyby pojazdów zakleić papierem. Wskazane jest stosowanie pokrowców brezentowych. Zespoły i części z reguły przechowywane są w zamkniętych magazynach wyposażonych w specjalne stojaki, podstawy i re­gały. Ogólna zasada konserwacji sprowadza się, podobnie jak w odniesieniu do całych pojazdów, do mycia, zabezpieczenia wszystkich otworów przetłuszczonym papierem lub specjalnymi zaślepkami, zabezpieczenia osłonami wszystkich szczególnie na­rażonych na uszkodzenia elementów i powierzchni oraz pokrycia części cienką warstwą wazeliny technicznej. Ogumienie przechowuje się zgodnie z zaleceniami podanymi w odrębnych instrukcjach.