A A A

Kolki oporowe nastawne

Nastawne kołki oporowe są używane w tych przypadkach, kiedy za­chodzi potrzeba poprawiania położenia elementów oporowych, tj. przy ob­róbce przedmiotów o różnych odchyłkach wymiarowych. Zazwyczaj nie wszystkie elementy oporowe są nastawne, lecz tylko jeden lub dwa. Nastawnymi kołkami opo­rowymi są zwykle śruby lub wkręty. Re­gulacja ich ustawienia polega na głębszym lub płytszym wkręcaniu w otwór. Ustala­nie takiego kołka nastawnego odbywa się za pomocą przeciwnakrętki. Dwa przykła­dy nastawnych kołków oporowych poka­zano na rys. 113. Jeżeli zachodzi jedynie konieczność usztywnienia przedmiotu w przyrządzie, stosuje się wówczas podpory ru­chome, tj. samonastawne lub przesuwne, które stanowią zazwyczaj me­chanizm składający się z kilku znormalizowanych elementów. Samonastawne kołki oporowe mogą być dwojakiego rodzaju: pojedyn­cze (rys. 114a) i wielokrotne (rys. 114b). Zasada działania, kołków samo­nastawnych jest następująca. Po ustawieniu obrabianego przedmiotu na podporach nieruchomych i po odkręceniu śruby 1 kołek oporowy pod wpły­wem działania sprężyny zostaje dociśnięty do przedmiotu. Położenie kołka ustala się przez dokręcenie śruby 1; wywierany przez nią nacisk boczny przenosi się na kołek oporowy za pośrednictwem wstawki 2. Jeżeli zachodzi potrzeba dodatkowego podparcia przedmiotu w kilku miejscach (np. w przyrządach używanych przy obróbce dużych przedmio­tów o małej sztywności), korzystniejsze jest zastosowanie zamiast kilku pojedynczych kołków samonastawnych — jednego wielokrotnego (rys. 114b). W tym przypadku ustalanie wszystkich kołków odbywa się jedno­cześnie za pomocą jednej śruby. Przykład podpory przesuwnej przedstawiono na rys. 114c. Podpory te różnią się od podpór samonastawnych tym, że dosuwanie ich do przed­miotu wykonuje robotnik, a nie sprężyna, przy czym dosuwanie kołków 3 i ich zaciskanie przeprowadza się za pomocą tego samego mechanizmu składającego się ze śruby z rękojeścią 1 i tłoczka 2. Sprężyna 4 przesuwa tłoczek (na rysunku w prawo) po odkręceniu śruby dociskającej. Wkręt 5 ogranicza wysuwanie kołka z korpusu.