Reklama
A A A

Etapy opracowania planów operacyjnych

Jak wynika z przytoczonych uwag plan operacyjny uzależniony jest od wielu różnych czynników i dlatego nie można podać ścisłych prawideł ogólnych, można natomiast wyodrębnić następujące zasadnicze etapy przy opracowywaniu planów operacyjnych. 1)Po zapoznaniu się z rysunkiem danej części (i ewentualnie dodatko­wymi warunkami technicznymi), a w przypadku złożonych, odpowiedzial­nych przedmiotów — po szczegółowym przeanalizowaniu warunków pracy w silniku, przewidzianych materiałów, półfabrykatów i obróbki cieplnej oraz zapoznaniu się z wymaganiami dotyczącymi dokładności wykonania wybiera się najpierw zgrubne podstawy obróbkowe, a następnie podstawy ostateczne, potrzebne do obróbki najważniejszych powierzchni. 2)Po wybraniu zgrubnych i ostatecznych podstaw obróbkowych ustala się następnie kolejność operacji. 3. Po dokonaniu analizy wymagań dotyczących jakości obrabianych po- wierzchni uzupełnia się sporządzony plan obróbki operacjami wykańcza­jącymi, które z reguły wykonywane są przy końcu obróbki. 3)Ustala się operacje obróbki powierzchni swobodnych przedmiotu. Tego rodzaju drugorzędne operacje umieszcza się często pomiędzy zapro­jektowanymi operacjami podstawowymi lub też łączy się z nimi, niekiedy zaś wykonuje się na końcu całego procesu obróbki. Planując operacje po­mocnicze należy zwracać szczególną uwagę na to, żeby przy ich wykony­waniu nie zepsuć dokładności lub jakości powierzchni poprzednio dokład­nie i właściwie wykonanych. 4)Po ustaleniu kolejności operacji przystępuje się do wyboru obrabiarek i narzędzi oraz wykonuje szkice potrzebnych przyrządów. Na tym etapie, podobnie jak na poprzednich, może wystąpić potrzeba skorygowania usta­lonej kolejności operacji. Korekcja taka może być spowodowana koniecz­nością zastosowania pozostających do dyspozycji obrabiarek, ich wyposa­żenia itp. 5)Przy szczegółowym opracowywaniu procesu technologicznego oblicza się normy czasowe poszczególnych operacji; na tej podstawie określa się liczbę obrabiarek potrzebnych do każdej operacji i ich obciążenie. Na tym etapie znowu może zaistnieć potrzeba skorygowania planu operacyjnego, np. ze względu na zbyt małe obciążenie obrabiarek wymagające połącze­nia oddzielnych operacji w jedną. 6)Ostatnim etapem jest analiza ekonomiczna danego procesu. Mimo że na wszystkich poprzednio omówionych etapach opracowywania planu ope­racyjnego powinno być uwzględnione osiągnięcie jak największej ekono-miczności, to jednak po ustaleniu wszystkich szczegółów należy sprawdzić, czy nie ma możliwości zaprojektowania równie dobrego, lecz oszczędniej­szego, procesu lub rozwiązania poszczególnych operacji. W tym celu spo­rządza się inne odmiany planu obróbki i przeprowadza obliczenie kosztów własnych. Wyniki tych przeliczeń mogą wykazać celowość wprowadzenia odpowiednich zmian planu operacyjnego. Z przytoczonych rozważań wynika, że plan operacyjny wykonuje się metodą stopniowego jego precyzowania. W miarę wprowadzania poszcze­gólnych czynników uwzględniających czy to zadania podane na rysunku lub w warunkach technicznych, czy też stronę ekonomiczną procesu obrób­ki, plan staje się coraz bardziej dokładny.