A A A

Dokręcanie nakrętek śrub głowicy

Przed każdą regulacją luzów zaworów, a także po każdorazowym zdjęciu głowicy należy dokręcić nakrętki głowicy. Przy wykonywaniu tej czynności należy pamiętać o kolejności dokręcania. Kolejność do­kręcania nakrętek oraz wielkość momentu mają bezpośredni wpływ na prawidłowe ułożenie się głowicy na kadłubie silnika, od czego za­leży prawidłowa i bezawaryjna praca silnika. Między innymi nieprawidłowe wykonanie tej czynności może powodować niszczenie uszcze­lek głowicy oraz jej odkształcenie. Kolejność dokręcania nakrętek i śrub głowicy silnika M-20 i S 21 podano na rysunkach 2.6 i 2.7 Nakrętki śrub głowicy należy dokręcać przy zimnym silniku, uży­wając do tej operacji klucza dynamometrycznego. Wielkość momen­tów dokręcania podano w tablicy 2—5. Zastępczo w warunkach garażowych można klucz dynamometryczny zastąpić wagą sprężynową 2, na której można odczytać z siłą ilu kilogramów działamy na przedłużacz klucza. Przedłużacz 1, nasadzony na klucz, wykonany jest ze spłaszczonej rury (rys. 2.8). Odległość od punktu, w którym zaczepiona jest waga sprężynowa, do środka nakrętki musi wynosić 1 metr. Jeżeli w czasie dokręcania wskazówka wagi wskaże np. 7 kg, to ponieważ działamy ramieniem o długości 1 metra, moment dociągania nakrętki będzie wynosił 7 kGm. Ramię klucza może być odpowiednio krótsze, wtedy siła od­powiednio większa. Trzeba tylko pamiętać, że długość ramienia po­mnożona przez siłę daje moment w kilogramometrach.