Reklama
A A A

Docieranie

Docieranie jest dokładną metodą obróbki i stosowane jest przy mon­tażu w celu uzyskania dokładnego i szczelnego przylegania dwóch współ­pracujących ze sobą elementów, jak np. zaworu z gniazdem, tłoczka z cylinderkiem pompy wtryskowej. Zasady docierania omówione były w roz­dziale V. Docieranie przy montażu wykonuje się ręcznie albo na specjalnych urzą­dzeniach lub obrabiarkach. Na przykład docieranie zaworów może odbywać się ręcznie, za pomocą ręcznej wiertarki lub na specjalnych obrabiar­kach. Na rys. 452 pokazany jest schemat obrabiarki do jednoczesnego do­cierania kilku zaworów silnika. Zasada działania tej obrabiarki jest nastę­pująca. Silnik elektryczny 1 przez zębatą przekładnię 2 napędza korbę 3, która nadaje ruch obrotowy zaworom za pomocą korbowodu 4, zębatki 5 i kół zębatych 6. Poza tym zawory przemieszczają się wzdłuż swojej osi razem z korpusem 7, przesuwanym za pośrednictwem przekładni łańcu­chowej 8 i mechanizmu korbowego 9. Przy każdym ruchu zębatki 5 za­wory obracają się o 4r5° za pomocą mechanizmu gwintowego 10. Dźwig­nia 11 służy do podnoszenia i opuszczania docieranych zaworów. Docieranie umożliwia wprawdzie uzyskanie znacznie lepszej dokład­ności i gładkości powierzchni niż szlifowanie (patrz rozdział V) oraz umo­żliwia zastosowanie tego rodzaju obróbki wykańczającej do różnorodnych przedmiotów bez specjalnych kosztownych maszyn i narzędzi, to jednak należy je w miarę możliwości ograniczać przy montażu ze względu na istotne wady; do najważniejszych z nich zaliczyć należy dużą pracochłon­ność i znaczne koszty docierania ręcznego. Poza tym po docieraniu mogą pozostawać w porach metalu ziarna materiału ściernego, powodujące przy późniejszym użytkowaniu szybkie zużycie docieranych elementów.