Reklama
A A A

Czynności smarownicze przy podwoziu i zespołach napędowych

Zakres czynności smarowniczych podany jest w instrukcji obsługi samochodu. Biorąc pod uwagę fakt zmiany od 1967 r. zakresu i czę­stotliwości obsług technicznych, podanie czynności smarowniczych wy­stępujących przy obsługach OT-1 i OT-2 należy traktować jako ujed­nolicenie tych zagadnień dla wszystkich użytkowników samochodów FSO Warszawa bez względu na datę zakupu. Ograniczenie tego zagad­nienia do dwóch obsług oraz pominięcie w tym temacie czynności smarowniczych przy silniku wynika z faktu omówienia tego zagadnie­nia w podrozdziale „Utrzymanie, obsługa i bieżące naprawy samochodu". Objaśnienie środków smarnych podanych w tablicy 2—9. Olej silnikowy — Selektol 9 Olej przekładniowy — Hipol 15 Smar stały — ŁT-4, Olej do amortyzatorów — WZ4. Dla tych, którzy będą wykonywali czynności smarownicze we włas­nym zakresie, poniżej podane są opisy ważniejszych czynności sma­rowniczych. Sprawdzanie i uzupełnianie poziomu oleju w skrzynce biegów. W tym celu należy wykręcić korek otworu wlewowego położony z bo­ku skrzynki i sprawdzić poziom oleju, który powinien sięgać do wy­sokości dolnej krawędzi otworu. W razie potrzeby dolać oleju prze­kładniowego. Sprawdzać należy, gdy skrzynka ostygnie po pracy, czy olej nie jest spieniony i zdążył spłynąć z kół zębatych. Wymiana oleju w skrzynce biegów. Olej należy wymieniać bezpo­średnio po jeździe, gdy skrzynka biegów jest dobrze rozgrzana. Ko­lejność czynności jest następująca: wykręcić korek spustowy u dołu skrzynki i spuścić olej do pod­stawionego naczynia, napełnić skrzynkę świeżym olejem do poziomu dolnej krawędzi otworu wlewowego (1,2 1). Sprawdzanie i uzupełnianie poziomu oleju w tylnym moście. Czyn­ności te wykonuje się w sposób podany dla skrzynki biegów. Po ostygnięciu tylnego mostu poziom powinien sięgać do dolnej krawędzi otworu wlewowego. Wymiana oleju w tylnym moście. Po dłuższej jeździe, gdy tylny most jest dobrze rozgrzany, wymienić olej w następujący sposób: wykręcić korek spustowy i spuścić olej do podstawionego naczynia, zakręcić korek spustowy i przez otwór korka wlewowego napełnić tylny most świeżym olejem do poziomu dolnej krawędzi otworu wlewowego (1.1 1). Sprawdzanie i uzupełnianie poziomu oleju w przekładni kierowni­czej. W tym celu należy odkręcić korek wlewowy i uzupełnić olej do wysokości dolnej krawędzi otworu wlewowego. Wymiana oleju w obudowie przekładni kierowniczej. Olej należy wymieniać po dłuższej jeździe, kiedy obudowa jest nagrzana od gorą­ cego silnika. W tym celu należy odkręcić cztery śruby dolnej pokrywy i ostrożnie ją odchylić wkrętakiem uważając, by nie uszkodzić uszcze­lek i spuścić olej do podstawionego naczynia. Gdy śruby są odkrę­cone, nie wolno obracać kołem kierownicy, ponieważ spowoduje to wypchnięcie łożyska z obudowy. Po spuszczeniu starego oleju zakręcić śruby pokrywy, odkręcić korek wlewowy i nalać świeżego oleju do poziomu dolnej krawędzi otworu wlewowego. Następnie zakręcić korek wlewowy. Smarowanie przegubów wału napędowego. Po założeniu na sma­rownicę tłoczkową odpowiedniej końcówki, umożliwiającej dostęp do smarowniczki na krzyżaku przegubu, wcisnąć do smarowniczki olej przekładniowy (nie wolno stosować smaru stałego). Smarowanie łożyska wyciskowego sprzęgła. Łożysko smaruje się przez wkręcanie (1 lub 2 obroty) pokrywki smarowniczki Stauffera. Po dokręceniu pokrywki do oporu należy ją zdjąć i napełnić świeżym smarem. Smarowanie łożysk kół tylnych. Łożyska tylnych kół smaruje się w sposób analogiczny do łożyska wyciskowego sprzęgła. Należy pa­miętać, że w tylnym moście są dwie smarowniczki Stauffera. Wymiana smaru w piastach kół przednich. Kolejność czynności jest następująca: zdjąć kołpaki kół, odkręcić pokrywy piast, poluzować nakrętki kół, podnieść przód samochodu do góry; zdjąć przednie koła samochodu; wyjąć zawleczki z czopów zwrotnic, odkręcić nakrętki, zdjąć piasty razem z bębnami hamulcowymi; wymyć benzyną wnętrza piast, czopy zwrotnic oraz łożyska, wy­suszyć i napełnić świeżym smarem stałym; założyć piasty na czopy, dokręcić nakrętki do oporu, po czym cofnąć o V4 obrotu i zabezpieczyć zawleczkami (niezabezpieczenie zawleczkami może być przyczyną odpadnięcia koła w czasie jazdy); zakręcić pokrywki piast i założyć koła. Smarowanie mechanizmów zaopatrzonych w smarowniczki. Sma­rownicą tłoczkową wciskać smar do chwili ukazania się świeżego smaru w szczelinach. Wyciekający smar usunąć szmatką. Smarowniczki w przednim zawieszeniu i układzie kierowniczym oraz korki spustowe i kontrolne w zespołach są umieszczone w ten sposób, że smarowanie i wymianę oleju przeprowadza się od spodu samochodu. W tym celu należy korzystać z kanału lub estakady na­jazdowej. W warunkach stacji obsługi czynności te przeważnie wy­konuje się na podnośnikach kolumnowych. Jeżeli czynności smarownicze wykonuje się w warunkach garażo­wych (we własnym zakresie), należy pamiętać, że przed przystąpie­niem do tych prac smarowniczki, korki spustowe i korki kontrolne muszą być uprzednio dokładnie oczyszczone. Oczyścić je można przez umycie podwozia lub umycie tylko punktów smarowania, używając do tego celu naczynia z olejem wrzecionowym (ok. 1 1) i pędzla do mycia. Do smarowania smarem stałym poszczególnych punktów pod­wozia nieodzowna jest smarownica ręczna.