Reklama
A A A

Cechy szczególne obróbki pierścieni zgarniających

Przy obróbce zgarniających pierścieni tłokowych, podobnych do przedstawionych z prawej strony na rys. 220, należy w porównaniu z ob­róbką pierścieni uszczelniających dodatkowo przetoczyć rowek w środku pierścienia i wyciąć okienka odprowadzające olej. Nacinanie rowków wy­konuje się na tokarkach kłowych lub wielonożowych. Pierścienie zakłada się w oprawce podobnie jak przy toczeniu ich powierzchni zewnętrznej i następnie obrabia jednocześnie po kilka sztuk zespołem noży (rys. 244) lub frezów (rys. 245). Wycinanie przelotowych przecięć jest bardzo pracochłonne i wymaga zachowania ostrożności ze względu na możliwość połamania pierścieni. Zwykle obrabia się kilka pierścieni jednocześnie zespołem frezów tarczo­wych (rys. 246) na obrabiarkach specjalizowanych lub o określonym prze­znaczeniu. Obrabiane pierścienie umieszcza się w oprawkach na przyrzą­dach podziałowych. Rowki obwodowe w pierścieniach zgarniających zwykle frezuje się zamiast je przetaczać nożem, gdyż żałoby użyć bardzo cienkich noży o jrzy nacinaniu wąskich rowków nalezbyt małej wytrzymałości w stosunku do bardzo ciężkich warunków pracy. Posuwy promieniowe muszą być przy stosowaniu takich noży bardzo małe, ponieważ zachodzi obawa po­łamania pierścieni (zwłaszcza przy obróbce cienkich, małych pierście­ni). W tych przypadkach frezowa­nie rowków obwodowych jest spo­sobem wydajniejszym i pewniejszym. W razie zaś gdy toczenie tych row­ków można połączyć z przetaczaniem zewnętrznej powierzchni pierścieni (w dostatecznie grubych pierście­niach) wyodrębnienie przetaczania rowków w osobną operację jest mniej celowe.