Reklama
A A A

Badanie rozdzielacza i jego elementów

W pierwszej kolejności przeprowadza się oględziny rozdzielacza zapłonu. Kopułka rozdzielacza nie może mieć pęknięć (powodują upływ prądu wysokiego napięcia na masę), jej styki nie mogą być nadmiernie nadpalone, szczotka węglowa powinna mieć odpowiednią długość i być prawidłowo dociskana do palca rozdzielacza przez sprę­żynkę. Następnie po zdjęciu kopułki należy obejrzeć palec rozdzie­lacza, stan styków przerywacza i sprężynek odśrodkowego regula­tora zapłonu oraz prawidłowość połączenia regulatora podciśnienio­wego. Istotne jest, aby wałek rozdzielacza nie miał wyczuwalnego luzu. Nadmierny luz wałka może być przyczyną różnej wielkości od­stępu przerywacza lub nieregularności występowania zapłonów. Szczególną uwagę należy zwrócić na stan styków przerywacza, gdyż od tego w znacznej mierze zależy wartość napięcia wtórnego, a więc i jakość iskry na elektrodach świecy zapłonowej. Styki prze­rywacza powinny być ustawione równolegle do siebie i nie powinny wykazywać śladów nadpalenia lub nierówności. Nadmierne nadpale­nie styków może świadczyć o niedomaganiu kondensatora. Sprawdza się również napięcie sprężyny styku ruchomego (młoteczka) za po­mocą dynamometru sprężynowego. Z kolei należy sprawdzić spadek napięcia (za pomocą woltomierza) w następujących punktach rozdzielacza zapłonu (rys. 14.3): między kadłubem silnika i stykiem połączonym z masą Ui, między stykiem połączonym z masą a stykiem ruchomym (młoteczkiem) przerywa­cza U2 oraz między stykiem ruchomym (młoteczkiem) a izolowanym zaciskiem cewki Vi. Jeżeli spadek napięcia jest większy niż 0,2 V, świadczy to o nieprawidłowych połączeniach elektrycznych (niepra­widłowym złożeniu rozdzielacza). Spadek napięcia na stykach nie powinien przekraczać 0,15 V. Najczęściej stosowany sposób pomiaru wielkości przerwy między stykami przerywacza omówiono w podrozdz. 10.7.1. Bardziej właściwą i dokładną metodą pomiaru wielkości przerwy między stykami jest pomiar kąta zwarcia styków przerywacza przy użyciu specjalnego przyrządu. Pomiar ten przeprowadza się podczas pracy silnika z małą prędkością obrotową, a następnie ze średnią. Dodatkową korzyścią tego pomiaru jest możliwość wykrycia luzów w ułożyskowaniu wałka rozdzielacza zapłonu. Do pomiarów kąta zwarcia styków może być stosowany miernik typ MKZ-200, produkcji krajowej. Miernik (rys. 14.4) ma trzy po­działówki wyskalowane w stopniach. Podziałówkę o zakresie 0-^90° stosuje się do badania czterosuwowych silników czterocylindrowych, podziałówkę o zakresie 0-4-60° — do czterosuwowych silników sześ-ciocylindrowych, a podziałówkę 0-7-360° — do silników dwusuwo­wych. Miernik może pracować na napięcie 6, 12 lub 24 V.