Reklama
A A A

Badanie cech konstrukcyjnych silnika

Badanie cech konstrukcyjnych silnika polega na zaznajomieniu się z do­kumentacją konstrukcyjną, która składa się z rysunków i innych materia­łów sporządzonych przez biuro konstrukcyjne. Zwykle dokumentacja kon­strukcyjna zawiera: 1)opis techniczny z ewentualnymi schematami działania, 2)rysunki zestawieniowe całości, rysunki zestawieniowe zespołów, wykazy części, rysunki wykonawcze i warunki techniczne. Badanie dokumentacji konstrukcyjnej umożliwia technologowi dokład­ne zapoznanie się z działaniem danego silnika, jego cechami konstrukcyj­nymi oraz intencjami konstruktora. Projektujący proces technologiczny obróbki lub montażu powinien możliwie jak najdokładniej poznać właści­wości poszczególnych elementów konstrukcji. Na podstawie opisu technicznego zaopatrzonego w rysunek silnika tech­nolog zaznajamia się ogólnie z jego konstrukcją, a więc z typem, układem, wymiarami obrysu, mocą, zastosowaniem itp. Pozwala to, między innymi, zorientować się co do głównych wymiarów poszczególnych elementów jak również co do przestrzeni potrzebnej do montażu. Nawet uwagi dotyczące obsługi i konserwacji dostarczają często bardzo cennych wskazówek. Jeśli np. w opisie technicznym podana jest uwaga, że bicie jakiegoś wału może wynosić co najwyżej 0,01 mm, to uwaga tego rodzaju wskazuje na koniecz­ność wykonania bardzo dokładnej obróbki. Ponieważ takie uwagi nie zaw­sze są umieszczane na rysunkach, zatem przestudiowanie opisu technicz­nego przez technologa jest konieczne. Wielka liczba szczegółów zamieszczanych na rysunkach zestawieniowych i wykonawczych utrudnia często zrozumienie działania niektórych mecha­nizmów i dlatego do dokumentacji konstrukcyjnej dołącza się schematy działania; dokładne przestudiowanie ich przez technologa jest bardzo po­trzebne. Inne cechy konstrukcyjne bada się na podstawie rysunków zestawienio­wych całego silnika i jego zespołów. Rysunki te, sporządzane w postaci przekrojów i widoków, umożliwiają ustalenie wzajemnego położenia i współpracę poszczególnych zespołów i części oraz ich wielkości, pozwala­jąc na lepsze poznanie konstrukcji. Na rysunkach tych podaje się ozna­czenia wszystkich składowych elementów specjalnych i znormalizowanych. Dokładne przestudiowanie rysunków zestawieniowych ułatwia dobór metod i sposobów obróbki. Szczególnie duże znaczenie mają rysunki ze­stawieniowe dla montażu, gdyż na ich podstawie określa się kolejność montażu poszczególnych zespołów i następnie całego silnika. Z listy zawierającej spis wszystkich elementów zarówno specjalnych, jak i znormalizowanych, technolog wybiera te, które będą wykonywane w zakładzie, i te, które będą zakupione. Przeprowadzenie takiego podziału umożliwia określenie, dla których elementów ma być projektowany proces technologiczny. Warunkami technicznymi nazywamy wszystkie wymagania dotyczące jakości oraz cechy fizyczne poszczególnych elementów silnika, jego zespo­łów, jak również całego silnika. Dla elementów i niektórych podzespołów warunki techniczne podawane są bezpośrednio na rysunkach wykonaw­czych lub rysunkach zespołów. W pewnych przypadkach nie można wszyst­kich wymagań pomieścić na rysunku i wtedy załącza się oddzielny doku­ment, zwany właśnie warunkami technicznymi. Typowym przykładem mogą być warunki odbioru półfabrykatów, np. odkuwki wału korbowego silnika samochodowego, które podają: skład che­miczny, stan i własności mechaniczne materiału, dane dotyczące stanu po­wierzchni, przełomu i przebiegu włókien, sposoby badań i kontroli oraz postanowienia dotyczące znakowania itp. Warunki techniczne wraz z ry­sunkiem półfabrykatu stanowią podstawę do odbioru odkuwek wałów kor­bowych. Innymi przykładami są warunki techniczne montażu lub odbioru silnika. Analizę warunków technicznych przez technologa omówimy dalej, łącznie z analizą rysunków wykonawczych.