Reklama
A A A

Badania układów zasilania silników z zapłonem samoczyn­nym

Spośród urządzeń do badania elementów układu zasilania silników z zapłonem samoczynnym najważniejsze są urządzenia do badania wtryskiwaczy oraz urządzenia do badania pomp wtryskowych. Urządzenia do badania pomp paliwowych są w za­sadzie analogiczne do urządzeń do badania pomp paliwowych w silnikach gaźnikowych. Urządzenia do badania wtryskiwaczy (rys. 7.13) są to najczęściej specjalne wysokociśnieniowe pompy o napędzie ręcznym lub elektrycznym, wyposażone w manometr, sekundo­mierz oraz ekran lub zbiornik ściekowy, służący do obserwacji rozpylonego przez wtryskiwacz paliwa. Urządzenia takie umożli- wiają pomiar ciśnienia wtrysku, obserwację kształtu strugi (kąta rozpylenia) oraz sprawdzenie szczelności zaworu iglicowego. Urządzenia do badania pomp wtryskowych to prze­ważnie tzw. stoły probiercze o napędzie ręcznym lub (częściej) elektrycznym. Umożliwiają one kontrolę dawkowania poszczegól­nych sekcji pompy, sprawdzenie początku i końca tłoczenia po­szczególnych sekcji, sprawdzenie szczelności zespołów tłoczek--cylinderek oraz zaworka odcinającego, a także kontrolę pracy regulatora prędkości obrotowej. Na rys. 7.14 przedstawiono przykładowo stół probierczy firmy Merlin do badania pomp wtryskowych. Niektóre tego typu urządzenia umożliwiają ponadto badanie pomp zasilających i wtryskiwaczy, dzięki czemu spełniają zadania uniwersalnych stanowisk do badania układów zasilania silników z zapłonem samoczynnym. Zużycie elementów tłocznych pompy wtryskowej oraz zawo­rów tłoczących można sprawdzić bez demontażu pompy z silnika, posługując się specjalnym przyrządem (rys. 7.15). Przyrząd taki, włączony szeregowo w przewód wysokiego ciśnienia (między pompą wtryskową a wtryskiwaczem), umożliwia pomiar ciśnie­nia tłoczenia oraz sprawdzenie szczelności zaworu tłocznego.